Hop til indhold

Referat af generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Fasanvang, onsdag den 6. marts 2013.

Tilstede:

22 parceller var repræsenteret.

Fra bestyrelsen; Jens Peter Ladefoged, Preben Hallas, Peter Brandt, Jan Jansen, Thomas Wolff.

Dagsorden:

I henhold til indkaldelse.

Referat i henhold til dagsorden.

Formand Jens Peter Ladefoged bød velkommen og gennemgik retningslinjerne for generalforsamlingens gennemførelse.

Valg af dirigent:

Jan Jansen blev forslået – og valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at formalia var efter foreningens vedtægter.

Formandens beretning:

 • Dette er således nummer 62 i rækken af beretninger igennem tiden, og næste år kan grundejerforeningen fejre 60 års jubilæum. Årsagen til at jubilæet først kommer i 2014 skyldes, at de to første år af grundejerforeningens eksistens, blev der afhold 2 generalforsamlinger om året.

Der har ikke været de store begivenheder under året, som er gået stille og roligt som sådan.

 • Der blev anmodet om dispensation for områdets gældende byggelinje reglement af Skippervænget 35, idet reglementet foreskriver, at der ikke må bebygges på grund mindre end 10 meter fra vejmidte. Grundejerforeningen godkendte denne dispensation, men ønsker ikke en general revurdering af byggelinje reglementet, men vil tage stilling fra sag til sag.
 • Hjertestarter øvelsespakken som har været sendt ud til cirkulering mellem parcellerne er ikke kommet retur, eventuelt forsvundet. Dog blev det oplyst af et deltagende parcel, at denne øvelsespakke befinder sig hos læge Niels Anker Lund, Borgervænget 18B – dette undersøges.
 • I løbet af oktober 2012 blev der af Dragør Hjertestarter Laug opsat 4 hjertestartere i vores nærområde. Kopi af informationsbrev fra Dragør Hjertestarter Laug, hvoraf det fremgår hvor disse hjertestartere er placeret, blev uddelt på generalforsamlingen.
 • Dele af Duevænget og Fasanvænget har fået ny vejbelægning.

Formandens beretning godkendt.

Fremlæggelse af regnskab.

Preben Hallas fremlagde regnskabet.

Regnskabet godkendt.

Indkomne forslag:

 • A) Enig bestyrelse indstiller, at grundejerforeningen ”Fasanvang” indmeldes i Dragør Hjertestarter Laug med DKK 5,00 per medlem per år i kontingent til vedligeholdelse af laugets hjertestartere.

Ved håndsoprækning/afstemning blev dette forslag vedtaget med stort flertal.

 • B) Genoptagelse af stillevejsprojekt ved Uffe Jacobsen, Skippervænget 13. Henset til at Lundevang har fået godkendelse af stillevejsprojekt uden det medfører en privatisering af vejområder forslås det at Fasanvangs tidligere stillevejsprojekt genoptages samt at økonomien i Lundevangs løsning vurderes, herunder indledes et samarbejde med Lundevang om deling af udgift til påkrævet skiltning samt muligheden for fælles indkøb f materialer.

Formanden gjorde opmærksom på at der i Fasanvang ikke har været startet sådan et projekt tidligere, men at der for hele vængekvarteret år tilbage i kommunen var et stillevejsprojekt. Dette blev dog ikke til noget dels på grund af økonomi samt at der ikke var noget ”fartproblem” (jf. 2008).

Grundejerforeningen forslår at vi afventer Lundevang projektet og derefter tager beslutning om Fasanvang skal starte et lignende projekt.

Bemærkning: Peter Brandt forslår chikaner opsat på Fasanvænget, folk kører for hurtigt.

Bemærkning: Uffe Jacobsen foreslår at grundejerforeningen starter et stillevejsprojekt op.

Øvrig kommentar fra Uffe Jacobsen, nuværende spærringer opsat på grund af skolevej.

Afstemning: Skal generalforsamlingen arbejde videre med undersøgelse af stillevej projekt jf. Uffe Jacobsens forslag.

9 for – 10 imod, forslaget ikke vedtaget.

Dog følger bestyrelsen naturligvis Lundevangsprojektet.

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent:

Preben Hallas fremlagde budgettet og forslag om fastholdelse af kontingent på DKK 300,00

Budget godkendt.

Valg af kasserer:

Preben Hallen genvalgt til kasserer.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem:

Jan Jansen genvalgt.

Valg af 1 revisor:

Lars Jansen genvalgt.

Valg af 1 revisorsuppleant:

Herdis Paulsen genvalgt.

Valg af 1 bestyrelsessuppleant:

Brian Jønch genvalgt.

Fastsættelse af honorar til kassereren:

Forslag; DKK 1000,00 – forslag godkendt.

Eventuelt:

 • På forespørgsel om budgettet kan vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen lovede kassereren at gøre dette fremover.
 • Vedrørende ny vejbelægning, der blev gjort opmærksom på at de nye vejbelægninger bliver meget glatte ved frost og snevejr.
 • Regler for snerydning af fortov blev ridset op samt præciseret at kommunen har ansvaret for selve kørerbanerne.
 • Som det er planeret af Dragør Kommune nu, vil Skippervænget få ny vejbelægning i 2015, jf. Uffe.
 • Spørgsmål fra salen, om der ikke var mulighed for at arrangere fastelavnsfest mv. i grundejerforeningen. Dertil svarede formanden at det naturligvise ville være positivt, men at bestyrelsen ikke påtager sig sådanne opgaver. Det hilses naturligvis velkomment såfremt der i grundejerforeningen er nogle ildsjæle med tid og lyst.

Da der ikke var flere indlæg, takkede dirigenten for en god generalforsamling.

Referent: Peter Brandt, ved Thomas Wolff.

Lommemarked 2012 – 9. juni – AFLYST

Lommemarked som skulle have været afholdt den 9. juni er blevet AFLYST pga. manglende tilmelding fra beboerne.

 

Information fra Lommemarked udvalget.

 

Vi bliver desværre nødt til at AFLYSE Loppemarkedet i år.

Vi har ingen tilmeldinger fået, og jeg har lige ringet til, nogle af dem, der har været med tidligere – de siger nej tak.

Da annonce til Dragør Nyt skal afleveres i morgen inden kl. 12 – Har Jansen og Guldborg i fællesskab besluttet at droppe arrangementet.

Så i år må fundene findes på Dragør markedet!

 

Loppemarked 2012 – 9. juni kl. 10-16

Igen i år er vi nogle, der vil afholde loppemarked, hvor vi sælger alt det vi har på loft og i kælder og som vi aldrig bruger !

Alt efter hvor mange, vi bliver – kan vi samles i de to gadekryds på Skippervænget.

Vi skal være min. 8-10 stykker/boder – ellers løber det ikke rundt.

Vil du/I være med, så smid en seddel i postkassen – Skippervænget 38 – eller ring til Bente 40 14 49 56.

Sidste frist for tilmelding er 25. maj !

Udgifter til annoncering deles vi om – ca. 40 kr. pr. bod.

Vi regner helt sikkert med sol………….kun uvejr/heldagsregn kan stoppe os.

m.v.h.
Bente

Tænk over det – måske er du ikke øvet udi salg – men det lærer du hurtigt – vi hjælper gerne
Få ryddet op – det du ikke sælger, kan du jo bare aflevere på containerpladsen – så er du af med det og andre bliver glade.

Formandens beretning for året 2011

Formandens beretning

Så er der igen gået et år og det er igen blevet tid til vores generalforsamling – nr. 61.

Overordnet set har det været et stille år for bestyrelsen, hvilket er et godt tegn på, at alt i vores lille grundejerforening stadig går sin stille og rolige gang.

Diskussionen om eksistensberettigelse af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragør, er gennem de senere år diskuteret meget. Denne diskussionen ophørte, da der på det ordinære delegeretmøde den 24. maj 2011 ikke kunne vælges en funktionsdygtigt bestyrelse – der var simpelthen ingen der ønskede at stillede op til bestyrelsen. Dette resulterede i en opløsning af foreningen på et ekstraordinært delegeretmøde den 12. oktober 2011. I har formentlig læst om nedlæggelsen i Dragør nyt, hvor også man kunne læse, at foreningens dokumenter og sagsagter er givet/doneret til Dragør lokalarkiv.

Overskuddet fra sammenslutningens foreningskasse på ca. 25.000 kr. blev skænket til Dragør Biograf.

Der blev også igen år – sædvanen tro – arrangeret ”loppemarked”. Loppemarkedet, der blev afholdt den 28. maj. I og omkring krydset Harrevænget/Skippervænget. Trods solskin fra en skyfri himmel var der kun ganske få parceller der havde benyttede sig af chancen til at få udbudt egne antikviteter og andet gammelt ragelse til salg.

Jeg vil i den forbindelse igen igen – gentage mig selv fra tidligere beretninger og sige, at et hvert initiativ af en sådan art er, efter min og bestyrelsens opfattelse, godt. Arrangementer at denne art bidrager til at styrke ”integrationen” af nye som gamle medlemmer. Det er med til at styrke sammenholdet og det sociale netværk i vores forening, at vi kan mødes under hyggelige og afslappede former. – Jeg håber at nye kræfter melder sig – mulighederne er mange.

Med hensyn til integration af nye medlemmer, så er vi mange der har fået nye naboer og genboer. Jeg har som så sædvanlig været forbi alle med vores lille ”Velkomstpakke” og fået en snak med ”De Nye” J. Det er min klare opfattelse, at alle vores nye medlemmer – nøjagtig som os – vil værne om – og bidrage til et godt naboskab.

At dømmer efter antallet af ”Til Salg” skilte, får mange af os også nye naboer i 2012.

Godt naboskab er en subjektiv størrelse og ligesom ukrudt og rengjorte fortove er det emner som alle har en holdning til og mening om.

I den forgange periode har der været enkelte grundejere, som for mange har overskredet normen og opfattelsen af hvad der er ukrudt og hvornår et fortov er rengjort! Jeg vil blot sige, at med de gældende love og vedtægter for vores grundejerforening kan hverken jeg eller bestyrelsen – udover at henstille til ”godt naboskab” – pålægge nogen at rengøre deres fortov endsige pålægge nogen en udgift.

Af § 6.2 fremgår der følgende

Medlemmer skal holde sin halvdel af vejen og hele fortovet ud for sin grund, samt selve grunden fri for ukrudt.

Overholdes dette ikke, vil det blive foretaget af foreningen for den pågældendes regning!

Der er stor mulighed for fortolkning! – Det samme gælder højden og placering af naboens eller genboens træer, som også nogen har påpeget som et problem.

Bestyrelsen indgår ikke som mæler eller budbringer i naboanliggende. Jeg vil blot sige at det er med stor gælde og tilfredshed jeg kan konstatere, at vores nye tilflyttere tager opgaven særdeles alvorlig og i flere tilfælde foregår os andre med et godt eksempel – tak for det.

Det sidste jeg i den forbindelse vil knytte en kommentar til er vores snerydningen. Når der falder sne, får vi ryddet vores fortove – såfremt der ikke holder biler parkeret langs fortovet! Specielt på Duevænget er der til tider mange biler parkeret på fortov og kørebane. Disse parkeringer har/er årsag til at flere ikke fik ryddet da vores snerydder måtte kørte uden om. Det er ikke godt naboskab!

Udover dette har det men hensyn til bestyrelsesarbejdet i det forgangne år, har det været et stille år. Vi har som annonceret på sidste generalforsamling revideret vores hjemme og nu vil vores Webmaste Brian Jønch gennemgå hjemmesiden for os

———

Tak for gennemgangen af vores hjemmeside, hvis nogen skulle have ideer og ønsker er alle meget velkomne.

Dragør hjertestarter lav, har givet os dette materiale, som skal understøtte den enkeltes mulighed for at lære at starte et hjerte igen. Materialet vil blive sat i omløb, således at vi alle i grundejerforeningen får mulighed for at lærer at starte et hjerte igen. Der et lagt en oversigt over grundejere i kassen og når man har benyttet materialet afkrydser man ganske enkelt sin adr. og sender den videre til ens nabo eller genbo. Jeg vil så igen som den sidste på listen bringe materialet retur til Dragør Hjertestarter Laug – god fornøjelse.

Sluttelig vil jeg sige den siddende bestyrelse tak for samarbejdet i det forgangne år.

Med denne beretning vil jeg ønske alle en god og hyggelig generalforsamling.

Jens Peter Ladefoged, Formand.

Lommemarked 9. juni 2012 (Ny dato)

Det blev på Generalforsamlingen annonceret at der igen i år vil blive lavet Lommemarked i grundejerforeningen.

For at arrangementet bliver til nåde, så skal minimum 10 parceller have meldt sig til.

Tilmelding skal laves til Bente, kontakt info kommer senere.

Se sidste års arrangement her – Link

Mvh

Brian

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Foreningens 61. ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 15. marts 2012 kl 1930 i Hollænderhallens mødelokaler 3 og 4.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren aflægger regnskab
 4. Kassereren fremlægger budget, herunder fastlæggelse af kontigent
 5. Indkomne forslag – ingen
 6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
  1. Jens P. Ladefoged, Peter Brandt og Thomas Wolf afgår – alle er villige til genvalg
 7. Valg af 1 revisor
  1. Egon Jørgensen afgår – er villig til genvalg
 8. Valg af 1 revisorsuppleant
  1. John Åkesen afgår – ønsker ikke genvalg
 9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  • Bente Munk Møller afgår – er villig til genvalg
 10. Fastsættelse af honorar til kassereren
 11. Eventuelt

Tilmelding senest mandag den 12. marts 2012 kl. 1600 kassereren

Husk generalforsamling 2012

Generalforsamling for 2012 afholdes i Hollænderhallen,

torsdag den 15. marts 2012

Nærmere besked herom udsendes senere.

P.b.v.

Preben Hallas

Loppemarked år 2011

Det gode vejr kom på dagen hvor vi holdt vores loppemarked. Der var dog ikke så mange fra foreningen som havde valgt at stille boder op da de forventede at det ville blive regnvejr den dag.

Her er nogle billede fra dagen.

Formandens beretning for året 2010

Formandens beretning

Så er der igen gået et år og det er igen blevet tid til vores generalforsamling – nr. 60. Historien om vores grundejerforening har Peter Brandt jo allerede været inde på og hvorfor det er nr. 60 når nu Grundejerforeningen først blev stiftet i 1954 – så jeg vil ikke kommentere det yderligere blot sige Peter tak for det fine indlæg. Peter er jo den pt. længst siddende bestyrelsesmedlem og derfor var det også meget naturligt for mig og resten af bestyrelsen at spørge Peter om at give os et tilbageblik og mange tak for det.

Overordnet set har det været et stille år for bestyrelsen, hvilket er et godt tegn på, at alt i vores lille grundejerforening igen går sin stille og rolige gang.

Der har i sammenslutninger for grundejerforeninger i Dragør SGD været afholdt 4 møder – to bestyrelsesmøder et ordinært delegeretmøde samt et Efterårsmøde. Hvor Dines Bogø underholdte men ”imaginær” cykeltur rundt i Dragør kommune.

Der har både i bestyrelse i SGD og på ordinære delegeretmøde være diskuteret, om SGD stadig har en berettigelse. Diskussionen skal ses i lyset af, at ud af kommunes knap 70 grundejer/boligforeninger er blot 37 medlemmer af SGD. Derfor kan der med rette stilles spørgsmål til – om SGD er repræsentativ. Det skal dog bemærkes, at der er ikke i bestyrelsen eller på delegeretmødet blev truffet nogen beslutning. Vi skal måske også overveje vores medlemsskab?

Der blev også igen år blevet arrangeret ”loppemarked”. Loppemarkedet, der blev afholdt den 6. juni havde igen i år mange boder en enkelt hussælger havde endda benyttet dagen og ”det store opbud” af købestærke kunder, til at holde ”åbenhus arrangement”. Jeg håber at alle boder – incl. ”åbenthus arrangementet” havde god handel. Vejret fejlede – så vidt jeg husker – ej heller ikke noget i år.

Der blev desværre ikke – som annonceret på sidste generalforsamling – afholdt gadefest. Ærgerligt men der skal jo være overskud af energi tilstede for at stable et sådan arrangement på benene.

Jeg vil i den forbindelse gerne gentage mig selv fra de tidligere beretninger og sige, at et hvert initiativ af en sådan art er, efter bestyrelsens opfattelse, godt og vil bidrage til at styrke ”integrationen” af nye som gamle medlemmer. Det er med til at styrke sammenholdet og det sociale netværk i vores forening, at vi kan mødes under hyggelige og afslappede former. – Jeg håbe at nye kræfter melder sig.

Men hensyn til bestyrelsesarbejdet i det forgangne år, har det – som før nævnt – været et stille år specielt efter at trafiksaneringsprojektet pga. af et lille underskud i kommunekassen, blev sat i bero på ubestemt tid. Sagen er blevet fulgt og som situationen er nu, er der ingen tegn på at projektet bliver til noget de først kommende år – hvis nogen sinde.

Forslaget fra Grundejerforeningen Lundevang om at etablere privat finansieret vejbund i hårdt plast er blevet afvist af kommunen. Hvis der skal etableres vejbump skal sådanne udføres jf. kommunens anvisninger, hvilket vil beløber sig til 30 – 40.000 kr. per stk. Derfor dette forslag også er sat i bero på ubestemt tid.

Kommunen havde ultimo sept. fået på den ”super gode” ide, at vores veje skulle nedklassificeres og gjort til privatveje for derigennem skaffe penge i den slunkne pengekasse i kommunen. Men ideen skabte en så meget debat og der blev fra flere sider gjort store bestræbelser på, at forhindre dette og den 16. dec. 2010 kulminerede disse bestræbelser i lov om privat fællesveje, lov nr. 1537 af 21. dec. 2010.

Af loven fremgår det, at vi skal varsles 4 år før en overdragelsen, og vejenes gode og forsvarlige tilstand skal dokumenteres til vejdirektoratet. Så man fristes til at sige, at så komme det ikke til at ske i vores tid!

Kommunen har så i stedet sparret på vores vejbelysning, hvilket har bevirket, at vejbelysningen reduceres med 50 % fra ca. kl. 2300. Det betyder, at det er blevet meget mørkt på vejene om natten i vores lille forening.

Den sag som igen i år har flydt meget og som er særdeles sæsonpræget, har uden tvivl været vores snerydning. Den igen usædvanlige strenge vinter har sat sit præg på vores lille grundejerforening. Den enorme mængde sne har været en daglig udfordring for både gående og kørende. Ingen havde fantasi til at forestille sig at vi igen i år have rekord store snemængder. Snemængder der i næsten 2 uger skulle holde Bornholm i undtagelsestilstand.

Opgavens omfang kom i første omgang ikke som en overraskelses for vores ”snerydder”. Han havde anskaffet et nyere rydningsmaskinel, hvor han både kunne feje og pløje. Han var da også indtil den 23. dec. på forkant og gjorde et stort og godt arbejde med, at holde vores fortove ryddede. Men mængden blev dog til sidst for stor og han kørte i stykker – og så var skaden sket!

I den periode hvor materiellet var nede blev vejen så oven i købet ryddet af en kommunal sneplov, hvilket bevirkede, at al sne og is som lå på kørebanen, blev lagt tilbage på fortovet. Dette sammenholdt med endnu en af mange snestorme bevirkede at vores snerydder, måtte give op.

Alt i alt har det for snerydder, bestyrelsen og ikke mindst os grundejere været en stor udfordring af komme igennem endnu en streng vinter. Vores oplevelse deles af alle over det ganske land og ikke mindst folk og fæ på Bornholm.

Jeg har haft et evalueringsmøde med vores snerydder og meddelt ham, at vi er ganske godt tilfreds med arbejdet. Jeg opfordrede ham i den forbindelse til at forsøge at finde en samarbejdspartner, således et evt. nedbrud eller sygdom ikke vil betyde, at vi ikke får ryddet.

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi ikke kan forvente, at vores snerydder, kan – under så ekstreme forhold – holde vores fortove ryddede og derfor er der kun alm. håndkraft tilbage. Vi har alle en forpligtigelse til at sørge for at vores fortov kan benyttes uden risiko for liv og lemmer. Denne forpligtelse har mild sagt været håndteret forskelligt og i mange tilfælde kritisabel. Som grundejer kan man godt udlicitere arbejdet – men ikke ansvaret!!

Mængden af sne betød også, at nogle – jeg formoder gæste – parkerede deres bil ud for naboen til gæstebuddet og derved var årsag til at denne nabo ikke fik ryddet da vores snerydder kørte uden om. Det er ikke godt naboskab!!

Nok om det – og dog – Vores hjemmeside er under revidering af vores Webmarster Brian Jønch. Målet er således, at vi via vores hjemmeside kan kommunikere med jer medlemmer – eksempelvis kan jeg ligge ”beredskabsmeddelser” ud på nettet således i tilfælde af nedbrud af vores snerydder. forsøge at imødekomme uvished. Medlemmer uden en PC er selvfølgelig stadig meget velkomme til at ringe.

Vi skal også senere her på generalforsamlingen tage stilling til om vi skal have netadgang til et referat fra vores generalforsamling og formandens beretning

Vi har i den forgangne år har fået 3 nye medlemmer i vores grundejerforening, så velkommen til vores nye naboer på Fasanvænget 56 og 60, samt Skyttevænget 8 Jeg har været forbi med vores ”Velkomstpakke”. Hvis nogen ved at vi har fået andre nye tilflyttere så sig til således bestyrelsen kan aflægge et velkomstbesøg.

At dømmer efter antallet af ”Til Salg” skilte, får mange af os nye naboer i det kommende år.

Sluttelig vil jeg sige den siddende bestyrelse tak for samarbejdet i det forgangne år.

Med denne beretning vil jeg ønske alle en god og hyggelig generalforsamling

Jens Peter Ladefoged

Formand.

Formandens beretning for året 2009

Formandens beretning

Så er der igen gået et år og det er igen blevet tid til vores generalforsamling.

Der har i modsætning til tidligere år været en del mødeaktivitet både i bestyrelsen og i sammenslutningen af grundejerforeninger i Dragør. Året har for det første været præget af aktivitet i forhold til trafiksaneringsprojektet som blev fremlagt og gennemgået på sidste generalforsamling. For det andet har vejret og specielt vintervejret i forhold til de senere år givet anledning til en del aktivitet. Mere om alt dette senere.

Der har i sammenslutninger for grundejerforeninger i Dragør SGD været afholdt 4 møder – to bestyrelsesmøder et ordinært delegeretmøde samt et efterårsmøde. Men da vores ”efterårsmøde” i sammenslutningen skulle omhandle forslaget til den kommende kommunalplan 2010, og denne på grund af kommunalvalget ikke var færdig, blev mødet midlertidig aflyst. Mødet blev i stedet afholdt i sidste måned den 24. Feb. Vi – bestyrelsen i sammenslutningen havde i den forbindelse inviteret borgmester Allan Holst som indlægsgiver og han havde det endelige forslag til ”kommuneplan 2010” med under armen. Udover en livlig debat om den kommende kommunalplan svarede borgmesteren også på spørgsmål fra de fremmødte.

Jeg har medbragt en kort og en lang udgave af forslaget til kommunalplanen, som jeg lader gå rundt på bordet – I skal blot huske at efterlade dem her når i går.

Der er også igen år blevet arrangeret ”loppemarked”. Loppemarkedet der blev afholdt den 24. maj. var dog ikke som tidligere kun begrænset til krydset Skippervænget – Harevænget – Nej der var boder flere steder skippervænget og sågar et enkelt sted på Fasanvænget. Jeg håber at alle boder havde god handel. Vejret fejlede ikke noget – der var solskin og næsten ingen vind.

Senere på sommeren lørdag den 15. August blev der også afholdt gadefest, hvor der traditionen tro var et stor fremmøde. Også denne dag blev afviklet med nogenlunde rolige vejrforhold.

Jeg vil gerne igen sige, at et hvert initiativ af en sådan art er, efter bestyrelsens opfattelse, godt og vil bidrage til at styrke ”integrationen” af nye som gamle medlemmer. Det er med til at styrke sammenholdet og det sociale netværk i vores forening. Jeg håber at andre får lyst til at lave noget lignende, således vi fortsat kan mødes under hyggelige og afslappede former.

I den sammenhæng har jeg lovet festudvalget at sige, at der igen i år bliver afholdt gadefest. Datoen er endnu ikke fastsat – men lørdag den 14. August er et godt bud – nærmere følger. Hvorvidt der igen bliver arrangeret loppemarked må tiden vise.

Men hensyn til bestyrelsesarbejdet i det forgangne år, har det – som før nævnt – i modsætning til tidligere været en del aktivitet. I sær to opgaver som har præget vores arbejde.

Den første og den største rent tidsmæssigt og arbejdsmæssigt har uden tvivl været vores snerydning. Den usædvanlige strenge vinter har sat sit præg på vores lille grundejerforening.  Den enorme mængde sne har været en daglig udfordring for både gående og kørende. Den snerydningskontrakt som vi indgik sidst på året 2009 var en fortsættelse af kontrakten fra forrige år. Kontrakten havde ikke tidligere givet anledning til revidering endsige tilføjelser. Ingen kunne det tidspunkt forestille sig det vintervejr og snemængder, som vi siden den 26. dec. har været udsat for.

Opgavens omfang er også kommet bag på vores ”snerydder” både med hensyn til materiellets formåen og den hast hvormed nedslidning af ”kost og skovl” foregik.

Problemerne opstod i forbindelse med manglende rettidig omhu, forstået på den måde, at der ikke blev ryddet tidsnok til at sneen ikke var trådt hård. En enkelt gang udeblev rydningen helt og først da han blev gjort opmærksom på forholdet blev der fejet, men da var skaden sket – alt sne var trådt hårdt sammen og kunne derfor ikke fjernes ved fejning.

Årsag til den manglende rydning var at nedbøren var så lokal, at der ikke var faldet sne i kongelunden den dag og der bo vores snerydder!!!!

Efterfølgende blev vejen ryddet af en kommunal sneplov, hvilket bevirkede, at al sne og is som lå på kørebanen, blev lagt tilbage på fortovet. Dette sammenholdt med endnu en snestorm bevirkede at vores snerydder måtte give op. Hvilket blev kommunikeret rundt vha. af en seddel i jeres postkasse.

Vores snerydder fik efterfølgende assistance fra en kollega med større og stærkere materiel således fortovet blev ryddet og han igen fik plads og mulighed til at feje – men ”kosten” var nu blevet slidt så meget at den ikke var meget bevendt – men i et forsøg på at løse opgaven kørte vores snerydder alligevel, hvilket stort set ikke havde nogen effekt, hvilket mange af jer også bemærkede og gjorde bestyrelsen opmærksom på.

Alle fejekoste over det ganske land blev tilsyneladende slidt op på samme tid, i hvert fald var der mere en alm. leveringstid på en ny, hvilket ikke gjorde tingene bedre.

Alt i alt har det for snerydder, bestyrelsen og ikke mindst os alle som grundejere været en stor udfordring af komme igennem denne vinter vores oplevelse deles at alle over der ganske land og ikke mindst folk og fæ i og omkring Barcelona i disse dage.

Belært at vores oplevelser og i umiddelbar tilknytning til de omtalte problemer har vi over for vores snerydder konkretiseret følgende:

 • at rydde vores fortov således, at det – så vidt det er muligt – er farbart i tidsrummet 07:00 – 22:00, hvilket betyder, at det ikke giver nogen mening at rydde om natten eller meget sent om aftenen
 • Snerydningspligten træder først i kraft efter snefaldsophør, hvilket vil sige, at han først men i umiddelbar tilknytning til snefaldsophør skal rydde vores fortov.
 • Han skal kvalitetssikre arbejdet således, at hvis han i tilfælde af enten: manglende plads, mængden af sne eller dårligt materiel ikke kan løfte opgaven, skal han indstiller rydningen og kontakter mig således, at vi i fællesskab kan beslutte om han skal fortsætte eller indstille arbejdet.

Vores ”snerydder” har taget vores henvendelse til efterretning og der har mig bekendt ikke været problemer siden.

Jeg vil gerne i denne forbindelse sige at man som grundejer ikke kan frasige sig ansvaret for at holde sit fortov farbart – vi får kun fejet sne ikke saltet. Vi har alle har en forpligtigelse til at sørge for at vores fortov kan benyttes uden risiko for liv og lemmer. Denne forpligtelse har mild sagt været håndteret forskelligt og i mange tilfælde kritisabel.

Det andet store emne har været trafiksaneringsprojektet i vænge kvarteret. Til vores alles store overraskelse var der lige før jul en artikel i Dragør Nyt hvor vi kunne læse, at projektet var vedtaget, men det vedtagne var i skærende kontrast til det som var blevet foreslået. Senere har det vist sig at den gamle kommunalbestyrelse vedtog projektet kun for at genere den nye kommunalbestyrelse eller i det mindste flere af de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. – Man fristes til at sige børnehave.

Pga. af mit store politimæssige engagement i først IOC mødet og det efterfølgende COP 15 møde – har vi i bestyrelsen fordelt opgaverne efter kompetencer, indsigt, lyst og tid til rådighed. Derfor har håndteringen af hele trafiksaneringsprojektet været tildelt Jan Jansen. Derfor er det også er ham som jf. dagsordenen i detaljer vil redegøre for vores håndtering af sagen senere. Jeg vil blot her sige at vi har flugt og stadig følger sagen på tæt hold.

Vi har i den forgangne år har fået et nyt medlem i vores grundejerforening, så velkommen til Tanya og Christian + den lille ny, som har overtaget Fasanvænget 64 Jeg har været forbi med vores ”Velkomstpakke”. Hvis nogen ved at vi har fået andre nye tilflyttere så sig til således bestyrelsen kan aflægge et velkomstbesøg.

Sluttelig vil jeg sige den siddende bestyrelse tak for samarbejdet i det forgangne år. Når vi har møde går debatten godt – forskellighed gør godt og skaber grundlag for holdbare løsninger og beslutninger.

Med denne beretning vil jeg ønske alle en god og hyggelig generalforsamling

Jens Peter Ladefoged

Formand.