Hop til indhold

Fibernet i Fasanvang

Fibernet i Fasanvang og omliggende foreninger:

Efter længere tids forhandlinger med YouSee lykkedes det at få lavet en aftale om etablering af fibernet i Fasanvang og omliggende grundejerforeninger.

Muligheden er givet til parceller der IKKE har haft mulighed for hurtigt bredbånd via Fibernet eller Coax (kabel-tv).
Det vil sige at man ikke har fået henvendelse hvis der i forvejen er mulighed for hurtigt internet på parcellen.

Dem der har haft mulighed for at få fibernet er blevet bedt om at give en tilkendegivelse om interesse til YouSee, hvis deres adresse er anført på dette link: https://www.tilmeld.dk/fasanvang

Er der nogen som IKKE har fået tilbuddet og IKKE har mulighed for bredbånd via Coax eller andet fibernet, men er interesseret, kan man henvende sig til formanden for Fasanvang.

Referat af generalforsamling 2019

Generalforsamling 06MAR2019

E-mail adresse

Grundejerforeningen har fået ny E-mail adresse: fasanvanggf@gmail.com

Urafstemning

På den sidste ordinære generalforsamling i Grundejerforening Fasanvang (afholdt 8. marts 2018 i Hollænderhallen), blev der stemt om bestyrelsens forslag om ændring af foreningens vedtægter, så indkaldelser og anden kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne også kan foregå elektronisk.
På generalforsamlingen var der flertal for at vedtage forslaget, men da vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflerhed af medlemmerne (46 ud af 69), kunne de udsendte ændringer ikke vedtages trods enstemmighed blandt de fremmødte, så det besluttedes at se på mulighederne for skriftlig afstemning og ekstraordinær generalforsamling.

I Grundejerforeningens vedtægter beskrives proceduren for lovændringer i §12.1 og §12.2 således:
På generalforsamlingen afgøres alle beslutninger ved simpel stemme flertal blandt de fremmødte.
§12.1. LOVÆNDRINGER
Lovændringer og større beslutninger skal vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af det samlede medlemstal.
§12.2. URAFSTEMNING
Såfremt denne majoritet ikke opnås, men at forslaget i øvrigt vedtages ved simpel stemmeflertal, udsendes forslaget til skriftlig afstemning blandt medlemmerne og herunder vedtages forslaget, såfremt halvdelen stemmer derfor.

Så jævnfør vedtægterne udsendes bestyrelsens forslag til urafstemning.

Der er blevet omdelt information om afstemning samt ‘stemmeseddel’ som skal returneres til formandens postkasse på Skyttevænget 7 senest 16.dec-2018.

Ændringsforslag vedrører vedtægternes §4.3, §11.1 og §11.2 som beskrevet i det efterfølgende:
§4.3
NUVÆRENDE TEKST:
§ 4.3. ADRESSELISTE
Foreningen fører en adresseliste over samtlige medlemmer. Medlemmerne har pligt til at opgive fulde navn og adresse, samt eventuelle ændringer, til foreningens kasserer.

FORSLAG – NY TEKST:
§ 4.3. KOMMUNIKATION OG MEDLEMSPROTOKOL
Foreningen kan give alle meddelelser, inklusive fremsendelse af regnskaber og dokumenter, til medlemmerne pr. e-mail.
Foreningen fører en protokol over samtlige medlemmer med post- og e-mailadresse. Medlemmerne har pligt til at sikre, at foreningens kasserer til enhver tid er i besiddelse af korrekte og opdaterede post- og e-mailadresser.
Medlemmer, der ikke har e-mailadresse, kan få fremsendt meddelelser, inklusive regnskaber og dokumenter, som brevpost.

§ 11.1
NUVÆRENDE TEKST:
§ 11.1. GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling, der indvarsles med 14 dages varsel pr. brev til hvert medlem, afholdes hvert år i marts måned.
På generalforsamlingen gives oplysning om foreningens virke. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og der foretages valg af bestyrelse for de efter tur fratrædende.
FORSLAG – NY TEKST:
§ 11.1. GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling, der indvarsles med 14 dages varsel til hvert medlem, afholdes hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved e-mail til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte e-mail adresse. Indkaldelsen samt bilag lægges ud på Fasanvang’s hjemmeside.
På generalforsamlingen gives oplysning om foreningens virke. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og der foretages valg af bestyrelse for de efter tur fratrædende.

§ 11.2
NUVÆRENDE TEKST:
§ 11.2. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning, enten af en generalforsamling eller af bestyrelsen elle på forlangende af mindst 1/3 af medlemmerne.
En sådan ekstraordinær generalforsamling, indvarsles af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel pr. brev til medlemmerne.
Indvarslingen må kun indeholde oplysning om de forslag, der skal til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.
Forslagssstilleren skal møde på generalforsamlingen.

FORSLAG – NY TEKST:
§ 11.2. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning, enten af en generalforsamling eller af bestyrelsen eller på forlangende af mindst 1/3 af medlemmerne.
En sådan ekstraordinær generalforsamling, indvarsles af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved e-mail til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte e-mail adresse.
Indvarslingen må kun indeholde oplysning om de forslag, der skal til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.
Forslagsstilleren skal møde på generalforsamlingen.

Hvis der er yderligere spørgsmål eller kommentarer kan man enten kontakte bestyrelsen, eller sende en mail til ‘fasanvanggf@gmail.com’.

Information fra bestyrelsen

Snerydning:
Lille-Albert har desværre valgt at opsige den eksisterende aftale med øjeblikkelig virkning. Vi har istedet lavet aftale med Nyvang Pile- og Anlægsgartner om snerydning af fortove fra den kommende vinter.
Og så opfordres til at sørge for at parkering på fortove foretages så det ikke hindrer rydning – hvis der ikke er plads springes over og det påhviler ejeren at sørge for rydning.
Email-adresser / ajourføring af medlemskartotek:
Vi må desværre ulejlige jer med at bede om at I oplyser om jeres Email-adresser endnu en gang.
Hovedårsagen er, at det har været svært at læse mange af de håndskrevne adresser. Denne gang bedes I sende en mail til foreningens Email-adresse, hvilket gør det lettere at verificere oplysningerne.
Email til: fasanvanggf@gmail.com og angiv navn(e), adresse og Email-adresse.
Ejerskifte: Vi beder samtidig nye ejere om at give besked om at der er sket et ejerskifte så vi kan få registreret de korrekte ejerforhold.

Kasserer:
Som det blev oplyst på sidste generalforsamling, ønsker Preben Hallas at trække sig som kasserer på næste generalforsamling.
Så foreningen er på jagt efter en kandidat til posten.
Er der nogen der skulle have lyst til påtage sig hvervet er man velkommen til at henvende sig og få lidt mere oplysninger om hvad det går ud på.
I den forbindelse kan det også nævnes at der er tale om et honorar for det arbejde det inkluderer.

Generalforsamling: Næste generalforsamling afholdes onsdag 6-mar-2019 i Hollænderhallen.

Næste Generalforsamling

Næste generalforsamling afholdes onsdag 6-mar-2019 i Hollænderhallen.

Yderligere information vil blive udsendt 2-3 uger inden generalforsamling.

Referat af generalforsamling 2018

Grundejerforeningen Fasanvang

 

Referat

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Fasanvang –

Hollænderhallen, 8 marts 2018.

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte, som repræsenterede 16 parceller og 12 fuldmagter til dagsordenens punkt 5.

 

 

 1. Valg af dirigent:

Jesper Overgaard, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 1. Formandens beretning:

Endnu en gang velkommen til den årlige generalforsamling her i Grundejerforeningen Fasanvang.

 

Der har i året der er gået ikke været opgaver af større omfang, så bestyrelsen er ikke blevet slidt helt ned.

Alt er så vidt vides foregået i god ro og orden, og der har ikke været nogen udfordringer, der ikke har kunnet klares i al mindelighed.

 

Vi har endnu en gang haft en vintersæson, hvor vejret har artet sig, så der har ikke været det store behov for snerydning – før her på det sidste. Det har atter en gang betydet lave udgifter, og på den måde har vi fået styrket foreningens kassebeholdning, så ligesom de sidste par år foreslår bestyrelsen et nyt kontingentfrit år, men det vil kassereren komme ind på senere.

 

Vi har fulgt op på vores snerydnings kontrakt med Jesper Albert – også kendt som Lille Albert – og har sikret os der stadig er en kontrakt. Jesper har dog fremsendt et forslag til en ny kontrakt, som indeholder et par punkter vi skal forhandle om (det er primært ændring af frist for opsigelse af kontrakten, som efter vores opfattelse er for kort, og så er der noget forsikringsmæssigt vi gerne vil have belyst). Men det skal nok falde på plads, så vi også er sikret rydning i tiden fremover.

Der var også et efterslæb på betaling for snerydning, som er bragt i orden og kommer til at indgå i budgettet for 2018, men det kommer kassereren også ind på senere.

 

Så er der kommet nye ejere på 2 parceller, og vi kan således sige velkommen til:

 • Henriette Jensen og Steen Hansen Fasanvænget 50
 • Marianne Reedtz Funder og Jesper Lotz, Skyttevænget 1

 

Hvad er der ellers sket?

 

Der er lagt kabler til strøm til vejbelysning i fortovene, og det vil blive fulgt op af at luftledningerne bliver taget ned. Arbejdet med strømmen har så til gengæld medført, at de planlagte arbejder med asfaltering er udsat til 2019 grundet arbejdet med strøm til vejbelysningen.

 

Sidste år stillede jeg også i udsigt at foreningens hjemmeside vil blive ajourført igen. Det er lykkedes i et vist omfang. Den er rent teknisk i orden nu, og den vil fremover blive opdateret lidt hyppigere.

 

Og skulle der være nogen der har interesse for det, er al assistance velkommen.

 

Som alle nok har hørt har Dragør kommune gang i et dige-projekt, som vi alle sammen vil blive berørt af i et vist omfang. Med vores beliggenhed bliver vi ikke ramt så hårdt, men vores omgivelser vil blive berørt af det i kraft af, at der både skal bygges nye diger, og de eksisterende diger skal udbygges, så det vil blive ret synligt i landskabet.
Alt efter hvilken tidshorisont man vælger at tage højde for, vil omfanget af digerne være forskelligt, så derfor valgte kommunen at inddrage de lokale grundejerforeninger og borgere i processen, så man kunne komme med input og ideer.
Kommunen har holdt nogen informationsmøder om projektet, og jeg deltog på et møde, som blev for grundejerforeninger, nede på Dragør skole.

 

I løbet af året blev jeg også indkaldt til et møde i Dragør Hjertestarterlaug. Jeg fik af en eller anden grund indkaldelsen så sent at jeg ikke kunne nå at melde mig til, men vil i stedet benytte lejligheden til at minde om, at vi har et par hjertestartere i området på hhv. Borgervænget 18 (ved lægen) og på Fasanvænget 81. Det fremgår også af laug’ets hjemmeside, hvor starterne er placeret, så der kan man orientere sig yderligere.

 

Og så har bestyrelsen arbejdet på et forslag til ændring af vedtægterne for grundejerforeningen, så indkaldelser og anden kommunikation kan også kan foregå elektronisk.
Det vil blive behandlet under generalforsamlingen.

 

Af andre ting kan nævnes, at man hos Flügger på Amager Landevej får 15% rabat, hvis men oplyser om at man kommer fra Grundejerforeningen Fasanvang i Dragør.

 

Og så er 2017 også året hvor Preben Hallas desværre har besluttet sig for at 2018 bliver det sidste år han stiller op til hvervet som kasserer. Det er meget ærgerligt for han har ydet en stor indsats og bliver svær at undvære, men han har været så flink at melde det ud i god tid, så vi får mulighed for at advisere om det og finde nye kandidater.

Skulle der sidde nogen med lyst til posten, må de meget gerne melde sig enten nu eller senere, så vi kan sikre en blid overgang.
Det skal nævnes, at vi inden Preben’s udmelding havde besluttet at hæve kassererens honorar fra 1000 til 2000 kroner, uden at det dog fik ham til at ændre mening. Det skyldes primært at der ikke har været rørt ved honoraret i mange år.

Efter disse ord vil jeg takke den siddende bestyrelse for samarbejdet i det forgangne år og håber vi får en god generalforsamling.

 

Tak for ordet.

Jesper Overgaard
Formand

 

Beretningen efterfulgtes af spørgsmål med svar.

Et medlem forklarede, hvordan man på sin mobil kunne få indlagt en App, der viser, hvor hjertestartere findes. Slå op på mobilens App-store -> søg: Hjerteløber -> tilmeld App’en.

Beretningen blev énstemmigt godkendt med applaus.

 

 

 

 

 

 1. Regnskab fremlagt af kassereren:

Preben Hallasgodkendt.

 

 1. Budget fremlagt af kassereren:

Kassereren fremlagde det udsendte budget og bemærkede, at snerydder-entreprenøren havde fremsendt en regning i januar på rydning i 2015 – 17, hvorfor budgettet for snerydning i 2018 var forhøjet i forhold til tidligere år for at kunne rumme denne regning.

Honorar til kassereren blev fastsat til DKK 2000 og dækker herefter udbringningsudgifterne til breve til medlemmerne.

​Med baggrund i budgettallene for 2018 fastsattes 2018 som kontingentfrit år.

 

 1. Indkomne forslag:

Bestyrelsen havde udsendt ændringsforslag til vedtægternes §4.3, §11.1 og §11.2 med fuldmagt til medlemmer, der var forhindret i at møde til generalforsamlingen. Ændringsforslagene gik ud på, at skriftlig kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne også kan foregå elektronisk.

Da vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflerhed af medlemmerne (46 stk), kunne de udsendte ændringer​ ikke vedtages trods enstemmighed og fuldmagter, så det besluttedes at se på mulighederne for skriftlig afstemning og ekstraordinær generalforsamling.

 

 1. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Overgaard genvalgtes til formand for en ny periode.

Thomas Wolff genvalgtes til sekretær, og

Mads Bille genvalgtes til bestyrelsesmedlem.

 

 1. Valg af 1 revisor:

Egon Jørgensen genvalgtes til revisor.

 

 1. Valg af 1 revisorsuppleant:

Henrik Friis, Skyttevænget 8, valgtes til revisorsuppleant.

 

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant:

Bente Munk Møller genvalgtes til bestyrelsessuppleant.

 

 1. Eventuelt:

Parkerede trailere med både står til gene på vejene. Der nævntes Dragør kommunes Parkeringsbekendtgørelse og en politianmeldelse kunne løse problemet.
Formanden vil tage en snak med bådejerne for at løse problemet i fredsommelighed.

 

NB til punkt 5.

Afsnit 12 i foreningens vedtægter omhandler specifikt vedtægtsændringer.

Da vedtægtsændringer kan være særligt indgribende, kræver disse en kvalificeret beslutning i henhold til afsnit 12.

Da vedtægtsændringen blev vedtaget på generalforsamlingen med et flertal af de fremmødte, må vi benytte os af den såkaldte ”urafstemning” i punkt 12.2.

Vedtagelse kræver således at halvdelen af alle medlemmer stemmer for.

Så bestyrelsen vil iværksætte urafstemning, som der vil komme information ud om snarest.

 

NB til punkt10.

Der er blevet talt med de bådejerne der har bådtrailere parkeret på veje og fortove. De kunne godt se problematikken og lovede at bådene kommer

i vandet hurtigst muligt, og vil fremover sørge for opbevaring andetsteds.

 

 

Referat, Thomas Wolff – 26 april 2018