Hop til indhold

Fibernet i Fasanvang

Fibernet i Fasanvang og omliggende foreninger:

Efter længere tids forhandlinger med YouSee lykkedes det at få lavet en aftale om etablering af fibernet i Fasanvang og omliggende grundejerforeninger.

Muligheden er givet til parceller der IKKE har haft mulighed for hurtigt bredbånd via Fibernet eller Coax (kabel-tv).
Det vil sige at man ikke har fået henvendelse hvis der i forvejen er mulighed for hurtigt internet på parcellen.

Dem der har haft mulighed for at få fibernet er blevet bedt om at give en tilkendegivelse om interesse til YouSee, hvis deres adresse er anført på dette link: https://www.tilmeld.dk/fasanvang

Er der nogen som IKKE har fået tilbuddet og IKKE har mulighed for bredbånd via Coax eller andet fibernet, men er interesseret, kan man henvende sig til formanden for Fasanvang.

Referat af generalforsamling 2019

Generalforsamling 06MAR2019

E-mail adresse

Grundejerforeningen har fået ny E-mail adresse: fasanvanggf@gmail.com

Urafstemning

På den sidste ordinære generalforsamling i Grundejerforening Fasanvang (afholdt 8. marts 2018 i Hollænderhallen), blev der stemt om bestyrelsens forslag om ændring af foreningens vedtægter, så indkaldelser og anden kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne også kan foregå elektronisk.
På generalforsamlingen var der flertal for at vedtage forslaget, men da vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflerhed af medlemmerne (46 ud af 69), kunne de udsendte ændringer ikke vedtages trods enstemmighed blandt de fremmødte, så det besluttedes at se på mulighederne for skriftlig afstemning og ekstraordinær generalforsamling.

I Grundejerforeningens vedtægter beskrives proceduren for lovændringer i §12.1 og §12.2 således:
På generalforsamlingen afgøres alle beslutninger ved simpel stemme flertal blandt de fremmødte.
§12.1. LOVÆNDRINGER
Lovændringer og større beslutninger skal vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af det samlede medlemstal.
§12.2. URAFSTEMNING
Såfremt denne majoritet ikke opnås, men at forslaget i øvrigt vedtages ved simpel stemmeflertal, udsendes forslaget til skriftlig afstemning blandt medlemmerne og herunder vedtages forslaget, såfremt halvdelen stemmer derfor.

Så jævnfør vedtægterne udsendes bestyrelsens forslag til urafstemning.

Der er blevet omdelt information om afstemning samt ‘stemmeseddel’ som skal returneres til formandens postkasse på Skyttevænget 7 senest 16.dec-2018.

Ændringsforslag vedrører vedtægternes §4.3, §11.1 og §11.2 som beskrevet i det efterfølgende:
§4.3
NUVÆRENDE TEKST:
§ 4.3. ADRESSELISTE
Foreningen fører en adresseliste over samtlige medlemmer. Medlemmerne har pligt til at opgive fulde navn og adresse, samt eventuelle ændringer, til foreningens kasserer.

FORSLAG – NY TEKST:
§ 4.3. KOMMUNIKATION OG MEDLEMSPROTOKOL
Foreningen kan give alle meddelelser, inklusive fremsendelse af regnskaber og dokumenter, til medlemmerne pr. e-mail.
Foreningen fører en protokol over samtlige medlemmer med post- og e-mailadresse. Medlemmerne har pligt til at sikre, at foreningens kasserer til enhver tid er i besiddelse af korrekte og opdaterede post- og e-mailadresser.
Medlemmer, der ikke har e-mailadresse, kan få fremsendt meddelelser, inklusive regnskaber og dokumenter, som brevpost.

§ 11.1
NUVÆRENDE TEKST:
§ 11.1. GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling, der indvarsles med 14 dages varsel pr. brev til hvert medlem, afholdes hvert år i marts måned.
På generalforsamlingen gives oplysning om foreningens virke. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og der foretages valg af bestyrelse for de efter tur fratrædende.
FORSLAG – NY TEKST:
§ 11.1. GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling, der indvarsles med 14 dages varsel til hvert medlem, afholdes hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved e-mail til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte e-mail adresse. Indkaldelsen samt bilag lægges ud på Fasanvang’s hjemmeside.
På generalforsamlingen gives oplysning om foreningens virke. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og der foretages valg af bestyrelse for de efter tur fratrædende.

§ 11.2
NUVÆRENDE TEKST:
§ 11.2. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning, enten af en generalforsamling eller af bestyrelsen elle på forlangende af mindst 1/3 af medlemmerne.
En sådan ekstraordinær generalforsamling, indvarsles af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel pr. brev til medlemmerne.
Indvarslingen må kun indeholde oplysning om de forslag, der skal til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.
Forslagssstilleren skal møde på generalforsamlingen.

FORSLAG – NY TEKST:
§ 11.2. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning, enten af en generalforsamling eller af bestyrelsen eller på forlangende af mindst 1/3 af medlemmerne.
En sådan ekstraordinær generalforsamling, indvarsles af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved e-mail til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte e-mail adresse.
Indvarslingen må kun indeholde oplysning om de forslag, der skal til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.
Forslagsstilleren skal møde på generalforsamlingen.

Hvis der er yderligere spørgsmål eller kommentarer kan man enten kontakte bestyrelsen, eller sende en mail til ‘fasanvanggf@gmail.com’.

Information fra bestyrelsen

Snerydning:
Lille-Albert har desværre valgt at opsige den eksisterende aftale med øjeblikkelig virkning. Vi har istedet lavet aftale med Nyvang Pile- og Anlægsgartner om snerydning af fortove fra den kommende vinter.
Og så opfordres til at sørge for at parkering på fortove foretages så det ikke hindrer rydning – hvis der ikke er plads springes over og det påhviler ejeren at sørge for rydning.
Email-adresser / ajourføring af medlemskartotek:
Vi må desværre ulejlige jer med at bede om at I oplyser om jeres Email-adresser endnu en gang.
Hovedårsagen er, at det har været svært at læse mange af de håndskrevne adresser. Denne gang bedes I sende en mail til foreningens Email-adresse, hvilket gør det lettere at verificere oplysningerne.
Email til: fasanvanggf@gmail.com og angiv navn(e), adresse og Email-adresse.
Ejerskifte: Vi beder samtidig nye ejere om at give besked om at der er sket et ejerskifte så vi kan få registreret de korrekte ejerforhold.

Kasserer:
Som det blev oplyst på sidste generalforsamling, ønsker Preben Hallas at trække sig som kasserer på næste generalforsamling.
Så foreningen er på jagt efter en kandidat til posten.
Er der nogen der skulle have lyst til påtage sig hvervet er man velkommen til at henvende sig og få lidt mere oplysninger om hvad det går ud på.
I den forbindelse kan det også nævnes at der er tale om et honorar for det arbejde det inkluderer.

Generalforsamling: Næste generalforsamling afholdes onsdag 6-mar-2019 i Hollænderhallen.

Næste Generalforsamling

Næste generalforsamling afholdes onsdag 6-mar-2019 i Hollænderhallen.

Yderligere information vil blive udsendt 2-3 uger inden generalforsamling.

Referat af generalforsamling 2018

Grundejerforeningen Fasanvang

 

Referat

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Fasanvang –

Hollænderhallen, 8 marts 2018.

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte, som repræsenterede 16 parceller og 12 fuldmagter til dagsordenens punkt 5.

 

 

 1. Valg af dirigent:

Jesper Overgaard, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 1. Formandens beretning:

Endnu en gang velkommen til den årlige generalforsamling her i Grundejerforeningen Fasanvang.

 

Der har i året der er gået ikke været opgaver af større omfang, så bestyrelsen er ikke blevet slidt helt ned.

Alt er så vidt vides foregået i god ro og orden, og der har ikke været nogen udfordringer, der ikke har kunnet klares i al mindelighed.

 

Vi har endnu en gang haft en vintersæson, hvor vejret har artet sig, så der har ikke været det store behov for snerydning – før her på det sidste. Det har atter en gang betydet lave udgifter, og på den måde har vi fået styrket foreningens kassebeholdning, så ligesom de sidste par år foreslår bestyrelsen et nyt kontingentfrit år, men det vil kassereren komme ind på senere.

 

Vi har fulgt op på vores snerydnings kontrakt med Jesper Albert – også kendt som Lille Albert – og har sikret os der stadig er en kontrakt. Jesper har dog fremsendt et forslag til en ny kontrakt, som indeholder et par punkter vi skal forhandle om (det er primært ændring af frist for opsigelse af kontrakten, som efter vores opfattelse er for kort, og så er der noget forsikringsmæssigt vi gerne vil have belyst). Men det skal nok falde på plads, så vi også er sikret rydning i tiden fremover.

Der var også et efterslæb på betaling for snerydning, som er bragt i orden og kommer til at indgå i budgettet for 2018, men det kommer kassereren også ind på senere.

 

Så er der kommet nye ejere på 2 parceller, og vi kan således sige velkommen til:

 • Henriette Jensen og Steen Hansen Fasanvænget 50
 • Marianne Reedtz Funder og Jesper Lotz, Skyttevænget 1

 

Hvad er der ellers sket?

 

Der er lagt kabler til strøm til vejbelysning i fortovene, og det vil blive fulgt op af at luftledningerne bliver taget ned. Arbejdet med strømmen har så til gengæld medført, at de planlagte arbejder med asfaltering er udsat til 2019 grundet arbejdet med strøm til vejbelysningen.

 

Sidste år stillede jeg også i udsigt at foreningens hjemmeside vil blive ajourført igen. Det er lykkedes i et vist omfang. Den er rent teknisk i orden nu, og den vil fremover blive opdateret lidt hyppigere.

 

Og skulle der være nogen der har interesse for det, er al assistance velkommen.

 

Som alle nok har hørt har Dragør kommune gang i et dige-projekt, som vi alle sammen vil blive berørt af i et vist omfang. Med vores beliggenhed bliver vi ikke ramt så hårdt, men vores omgivelser vil blive berørt af det i kraft af, at der både skal bygges nye diger, og de eksisterende diger skal udbygges, så det vil blive ret synligt i landskabet.
Alt efter hvilken tidshorisont man vælger at tage højde for, vil omfanget af digerne være forskelligt, så derfor valgte kommunen at inddrage de lokale grundejerforeninger og borgere i processen, så man kunne komme med input og ideer.
Kommunen har holdt nogen informationsmøder om projektet, og jeg deltog på et møde, som blev for grundejerforeninger, nede på Dragør skole.

 

I løbet af året blev jeg også indkaldt til et møde i Dragør Hjertestarterlaug. Jeg fik af en eller anden grund indkaldelsen så sent at jeg ikke kunne nå at melde mig til, men vil i stedet benytte lejligheden til at minde om, at vi har et par hjertestartere i området på hhv. Borgervænget 18 (ved lægen) og på Fasanvænget 81. Det fremgår også af laug’ets hjemmeside, hvor starterne er placeret, så der kan man orientere sig yderligere.

 

Og så har bestyrelsen arbejdet på et forslag til ændring af vedtægterne for grundejerforeningen, så indkaldelser og anden kommunikation kan også kan foregå elektronisk.
Det vil blive behandlet under generalforsamlingen.

 

Af andre ting kan nævnes, at man hos Flügger på Amager Landevej får 15% rabat, hvis men oplyser om at man kommer fra Grundejerforeningen Fasanvang i Dragør.

 

Og så er 2017 også året hvor Preben Hallas desværre har besluttet sig for at 2018 bliver det sidste år han stiller op til hvervet som kasserer. Det er meget ærgerligt for han har ydet en stor indsats og bliver svær at undvære, men han har været så flink at melde det ud i god tid, så vi får mulighed for at advisere om det og finde nye kandidater.

Skulle der sidde nogen med lyst til posten, må de meget gerne melde sig enten nu eller senere, så vi kan sikre en blid overgang.
Det skal nævnes, at vi inden Preben’s udmelding havde besluttet at hæve kassererens honorar fra 1000 til 2000 kroner, uden at det dog fik ham til at ændre mening. Det skyldes primært at der ikke har været rørt ved honoraret i mange år.

Efter disse ord vil jeg takke den siddende bestyrelse for samarbejdet i det forgangne år og håber vi får en god generalforsamling.

 

Tak for ordet.

Jesper Overgaard
Formand

 

Beretningen efterfulgtes af spørgsmål med svar.

Et medlem forklarede, hvordan man på sin mobil kunne få indlagt en App, der viser, hvor hjertestartere findes. Slå op på mobilens App-store -> søg: Hjerteløber -> tilmeld App’en.

Beretningen blev énstemmigt godkendt med applaus.

 

 

 

 

 

 1. Regnskab fremlagt af kassereren:

Preben Hallasgodkendt.

 

 1. Budget fremlagt af kassereren:

Kassereren fremlagde det udsendte budget og bemærkede, at snerydder-entreprenøren havde fremsendt en regning i januar på rydning i 2015 – 17, hvorfor budgettet for snerydning i 2018 var forhøjet i forhold til tidligere år for at kunne rumme denne regning.

Honorar til kassereren blev fastsat til DKK 2000 og dækker herefter udbringningsudgifterne til breve til medlemmerne.

​Med baggrund i budgettallene for 2018 fastsattes 2018 som kontingentfrit år.

 

 1. Indkomne forslag:

Bestyrelsen havde udsendt ændringsforslag til vedtægternes §4.3, §11.1 og §11.2 med fuldmagt til medlemmer, der var forhindret i at møde til generalforsamlingen. Ændringsforslagene gik ud på, at skriftlig kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne også kan foregå elektronisk.

Da vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflerhed af medlemmerne (46 stk), kunne de udsendte ændringer​ ikke vedtages trods enstemmighed og fuldmagter, så det besluttedes at se på mulighederne for skriftlig afstemning og ekstraordinær generalforsamling.

 

 1. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Overgaard genvalgtes til formand for en ny periode.

Thomas Wolff genvalgtes til sekretær, og

Mads Bille genvalgtes til bestyrelsesmedlem.

 

 1. Valg af 1 revisor:

Egon Jørgensen genvalgtes til revisor.

 

 1. Valg af 1 revisorsuppleant:

Henrik Friis, Skyttevænget 8, valgtes til revisorsuppleant.

 

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant:

Bente Munk Møller genvalgtes til bestyrelsessuppleant.

 

 1. Eventuelt:

Parkerede trailere med både står til gene på vejene. Der nævntes Dragør kommunes Parkeringsbekendtgørelse og en politianmeldelse kunne løse problemet.
Formanden vil tage en snak med bådejerne for at løse problemet i fredsommelighed.

 

NB til punkt 5.

Afsnit 12 i foreningens vedtægter omhandler specifikt vedtægtsændringer.

Da vedtægtsændringer kan være særligt indgribende, kræver disse en kvalificeret beslutning i henhold til afsnit 12.

Da vedtægtsændringen blev vedtaget på generalforsamlingen med et flertal af de fremmødte, må vi benytte os af den såkaldte ”urafstemning” i punkt 12.2.

Vedtagelse kræver således at halvdelen af alle medlemmer stemmer for.

Så bestyrelsen vil iværksætte urafstemning, som der vil komme information ud om snarest.

 

NB til punkt10.

Der er blevet talt med de bådejerne der har bådtrailere parkeret på veje og fortove. De kunne godt se problematikken og lovede at bådene kommer

i vandet hurtigst muligt, og vil fremover sørge for opbevaring andetsteds.

 

 

Referat, Thomas Wolff – 26 april 2018

Referat af generalforsamling 2017

Grundejerforeningen Fasanvang

 

Referat

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Fasanvang –

8 marts 2017.

 

 1. Valg af dirigent:

Jan Jansen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 1. Formandens beretning;

Endnu en gang velkommen til den årlige generalforsamling her i Grundejerforeningen Fasanvang.

Det er jo første gang jeg står her som formand, og jeg vil prøve om jeg kan udfylde pladsen efter den foregående formand – selv om det jo kræver sin mand.

Der har i året der er gået ikke været nogen opgaver som har givet bestyrelsen sved på panden, eller givet anledning til at den skulle træde sammen.

Alt er mig bekendt foregået i god ro og orden, og der har ikke været nogen udfordringer der ikke har kunnet klares i al mindelighed.

Vi har endnu en gang haft en vintersæson hvor vejret har artet sig så der ikke har været det store behov for snerydning, hvilket har betydet lave udgifter og på den måde har styrket foreningens kassebeholdning. Så ligesom sidste år foreslår bestyrelsen et kontingent frit år, men det vil kassereren komme ind på senere.

Med hensyn til snerydning kan nævnes, at selv om vores snerydder – Jesper – er flyttet, så kører kontrakten med ham uændret videre, så vi skulle være sikret rydning også i tiden fremover.

Og når vi er ved fraflytninger, så er der kommet nye ejere på 7 parceller – dvs. en udskiftning på omkring 10 % af ejere, så der er en del nye ansigter i nabolaget.

I den anledning synes jeg vi skal sige velkommen til:

 • Maricel Gaya og Dennis Nørholt, Harevænget 105
 • Maria Rasmussen og Thomas Birch, Borgervænget 23
 • Camilla Nevers og Brian Lunddal Månsson, Fasanvænget 54
 • Pernille Askgaard Worsøe og Mikkel Andersen, Skippervænget 32
 • Mai Agersted og Johan Axel Emil Sjölinger, Harevænget 103
 • Hanne Jensen, Skippervænget 15
 • Alice Hangaard Rasmussen og Dan Rasmussen, Fasanvænget 58

 

Hvad er der så ellers sket?

Jo, campingvognen på hjørnet af Skippervænget og Fasanvænget er blevet fjernet, og det har givet bedre passage for trafikken. Med hensyn til vedligeholdelse af veje og fortove har Jan forespurgt kommunen om der er nogen planer for vores område, og det man har kunnet oplyse er, at det ser ud til at Spurvevænget og Skippervænget vil blive asfalteret i 2018.

Og så har jeg mødt flere på min vej som er bekymrede over de mange indbrud i området, og som har spurgt til om der var nogen planer om en tilmelding til Nabohjælp, hvilket jeg synes er en god idé.
Så jeg har fremskaffet noget materiale om det som man kan tage med hjem, men bestyrelsen støtter op om at det er en god idé, og vil også gerne være behjælpelig hvis der er interesse for det og noget skal foretages i fællesskab.  

Der har også været spørgsmål til om foreningens hjemmeside vil blive ajourført igen. Det har været oppe at vende et par gange før, men det er af forskellige årsager ikke lykkedes endnu, men jeg vil gerne påtage mig at arbejde videre på det. Og skulle der være nogen der har interesse for det, er al assistance velkommen.
Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse for samarbejdet i det forgangne år og håber vi får en god generalforsamling.

Tak for ordet.

Jesper Overgaard
Formand

 

 1. Regnskab fremlagt af kassereren. Preben HallasGodkendt.

 

 1. Indkomne forslag – intet.

 

 1. Kassereren fremlægger budget. Fastsættelse af kontingent – DKK 0,00 for 2018. Honorar til kassereren – DKK 1000 for 2017, hvilket blev godkendt af forsamlingen.  

 

 1. Valg af kasserer.

Preben Hallas afgår og blev genvalgt.

 

 1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

Jan Jansen afgår og blev genvalgt.

 

 1. Valg af 1 revisor.

Lars Jansen afgår og blev genvalgt.

 

 1. Valg af 1 revisorsuppleant.

Jens Peter Ladefoged afgår og blev genvalgt.  

 

 1. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.

Brian Jønch afgår – Niels Andersen valgt.

 

 1. Eventuelt.

Asfaltering/ny vejbelægning vil blive udført på et tidspunkt, men dato/år ikke fastsat fra kommunens side.

Bestyrelsen skal undersøge mulighed for vedtægtsændring i forhold til om indkaldelse til generalforsamling kan ske elektronisk.

Referat, Thomas Wolff – 7april 2017

Formandens beretning for året 2016

Formandens beretning:

 

Endnu en gang velkommen til den årlige generalforsamling her i Grundejerforeningen Fasanvang.

 

Det er jo første gang jeg står her som formand, og jeg vil prøve om jeg kan udfylde pladsen efter den foregående formand – selv om det jo kræver sin mand.

 

Der har i året der er gået ikke været nogen opgaver som har giver bestyrelsen sved på panden, eller giver anledning til at den skulle træde sammen.

Alt er mig bekendt foregået i god ro og orden, og der har ikke været nogen udfordringer der ikke har kunnet klares i al mindelighed.

 

Vi har endnu en gang haft en vintersæson hvor vejret har artet sig så der ikke har været det store behov for snerydning, hvilket har betydet lave udgifter og på den måde har styrket foreningens kassebeholdning. Så ligesom sidste år foreslår bestyrelsen et kontingentfrit år, men det vil kassereren komme ind på senere.

 

Med hensyn til snerydning kan nævnes, at selv om vores snerydder – Jesper – er flyttet, så kører kontrakten med ham uændret videre, så vi skulle være sikret rydning også i tiden fremover.

 

Og når vi er ved fraflytninger, så er der kommet nye ejere på 7 parceller – dvs. en udskiftning på omkring 10% af ejere, så der er en del nye ansigter i nabolaget.

I den anledning synes jeg vi skal sige velkommen til:

 • Maricel Gaya og Dennis Nørholt, Harevænget 10
 • Maria Rasmussen og Thomog as Birch, Borgervænget 23
 • Camilla Nevers og Brian Lunddal Månsson, Fasanvænget 54
 • Pernille Askgaard Worsøe og Mikkel Andersen, Skippervænget 32
 • Mai Agersted og Johan Axel Emil Sjölinger, Harevænget 103
 • Hanne Jensen, Skippervænget 15
 • Alice Hangaard Rasmussen og Dan Rasmussen, Fasanvænget 58

 

Hvad er der så ellers sket?

 

Jo, campingvognen på hjørnet af Skippervænget og Fasanvænget er blevet fjernet, og det har givet bedre passage for trafikken.

 

Med hensyn til vedligeholdelse af veje og fortove har Jan forespurgt kommunen om der er nogen planer for vores område, og det man har kunnet oplyse er, at det ser ud til at Spurvevænget og Skippervænget vil blive asfalteret i 2018.

 

Og så har jeg mødt flere på min vej som er bekymrede over de mange indbrud i området, og som har spurgt til om der var nogen planer om en tilmelding til Nabohjælp, hvilket jeg synes er en god idé.
Så jeg har fremskaffet noget materiale om det som man kan tage med hjem, men bestyrelsen støtter op om at det er en god idé, og vil også gerne være behjælpelig hvis der er interesse for det og noget skal foretages i fællesskab.  

 

Der har også spørgsmål til om foreningens hjemmeside vil blive ajourført igen. Det har været oppe at vende et par gange før, men det er af forskellige årsager ikke lykkedes endnu, men jeg vil gerne påtage mig at arbejde videre på det. Og skulle der være nogen der har interesse for det, er al assistance velkommen.

 

Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse for samarbejdet i det forgangne år og håber vi får en god generalforsamling.

 

Tak for ordet.

Jesper Overgaard
Formand

Formandens beretning for året 2012

Formandens beretning

Så er der igen gået et år og det er igen blevet tid til vores generalforsamling – nr. 62.

Et tilbageblik på året som er gået giver et indtryk af en grundejerforening, hvor alt går sin stille og rolige gang. Vi – i bestyrelsen – har i det forgangne år ikke haft nogen opgaver, som har givet anledning til nogen ekstra ordinær mødeaktivitet.

Og så dog alligevel: ☺

De huse, som blev bygget som nogle af de første i vores grundejerforening er efterhånden meget gamle og hvis ikke vedligeholdelsesniveauet har været tilstrækkelig, bliver de revet ned når de skifter ejer. Dette var også tilfældet på grunden Skippervænget 35 og i forbindelse med det planlagte byggeprojekt blev bestyrelsen kontaktet af kommunen da der var indgivet en dispensationsansøgning for gældende byggelinje. Det er således, at der i 1954 er tinglyst deklaration på alle vores grunde, hvilket betyder, at vi har en byggelinje, som skal overholde en afstand på 10 m. til vejmidte. Denne byggelinje deklaration gælder også for hjørnegrunde som så har to byggelinjer. De nye ejere af Skippervænget 35- Mona og John – ønskede en dispensation fra byggelinjen til Harevænget.

I vores svar til kommunen gav bestyrelsen udtryk for, at vi ikke ønskede en generel samlet revurdering af de hjørnegrunde der er omfattet af to byggelinjer. Ved fastholdelse af den nuværende version vil der i hvert enkelt tilfælde skulle foretages en individuel vurdering af placering af nyt byggeri, hvilket vi vil foretrække. Bestyrelsen havde ingen indvindinger til byggeprojektet og var af den opfattelse, at dispensationsansøgningen fra Mona og John kunne i mødekommes og nu ligger der et super flot hus på grunden. – og i øvrigt – velkommen til Mona og John

I april sidste år satte jeg en instruktionspakke fra Dragør Hjertestarterlaug i omløb. Materialet skulle understøtte den enkeltes mulighed for at lære at starte et hjerte igen. Træningspakken, som var doneret af Trygfonden i samarbejde med Hjerteforeningen har jeg desværre ikke set siden og jeg er ej heller blevet kontaktet af nogen – som har den. Det kan selvfølgelig skyldes, at den stadig er på vej rundt i vores grundejerforening og at folk har travlt med at ”øve sig” Modsat kan det være, at den er blevet væk, hvilket ville være meget ærgerligt, da den således ikke gør det, den er skabt for – nemlig at hjælpe folk med at hjælpe dem, der har fået et hjertestop. Hvis nogen af jer har kendskab til, hvor den befinder, sig vil jeg meget gerne kontaktes. Målet var, at ALLE i vores grundejerforening havde fået lært, eller har haft mulighed for at lære hjertelungeredning inden denne generalforsamling.

Primo okt. 2012 blev der i samarbejde mellem Dragør Hjertestarter Laug og seks grundejerforeninger opsat 3 hjertestartere i vores nærområde – henholdsvis Borgervænget 18, Stærevænget 29 og Harevænget 23. Derfor har bestyrelsen besluttet, på vegne af en henvendelse fra disse at foreslå, at vi aktivt støtter vedligehold og evt. senere udskiftning af disse hjertestartere. Mere herom under punkt 4a på denne generalforsamling.

Med hensyn til integration af nye medlemmer, så er vi mange, der har fået nye naboer og genboer. Jeg har, som sædvanlig, været forbi alle med vores lille ”Velkomstpakke” og fået en snak med ”De Nye” ☺. Det er stadig min klare opfattelse, at alle vores nye medlemmer – nøjagtig som os – vil værne om – og bidrage til et godt naboskab.

Selv om der er kommet nye til, er der stadig”Til Salg” skilte i vores grundejerforening, så mange af os får også i 2013 nye naboer.

Godt naboskab er en subjektiv størrelse og når der falder sne, får vi ryddet vores fortove – såfremt der ikke holder biler parkeret langs fortovet! Disse parkeringer har været/er årsag til, at flere ikke får ryddet da vores snerydder må køre uden om. Det er ikke godt naboskab!

Endelig blev 2012 også det år, hvor Duevænget og dele af Fasanvænget fik en meget tiltrængt renovering af kørebanen. Nu må vi så bare vente på, at kommunen får samlet penge fra til renovering af de resterende hullede kørebaner i vores nærområde.

Udover dette har det med hensyn til bestyrelsesarbejdet i det forgangne år, har det været et stille år.

Sluttelig vil jeg ved denne lejlighed meddele, at bestyrelsesmedlem Peter Brandt og jeg selv ikke genopstiller, når vi på vores næste generalforsamling er på valg. Vi vil vige pladsen for friske kræfter. Så de af jer, der sidder med lyst og energi til at deltage i bestyrelsesarbejdet i vores lille grundejerforening kan godt begynde at kritte skoene.

Endelig vil jeg sige den siddende bestyrelse tak for samarbejdet i det forgangne år og ønske alle en god saglig og ikke mindst hyggelig generalforsamling.

Jens Peter Ladefoged, formand.