Hop til indhold

Urafstemning

3. december 2018

På den sidste ordinære generalforsamling i Grundejerforening Fasanvang (afholdt 8. marts 2018 i Hollænderhallen), blev der stemt om bestyrelsens forslag om ændring af foreningens vedtægter, så indkaldelser og anden kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne også kan foregå elektronisk.
På generalforsamlingen var der flertal for at vedtage forslaget, men da vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflerhed af medlemmerne (46 ud af 69), kunne de udsendte ændringer ikke vedtages trods enstemmighed blandt de fremmødte, så det besluttedes at se på mulighederne for skriftlig afstemning og ekstraordinær generalforsamling.

I Grundejerforeningens vedtægter beskrives proceduren for lovændringer i §12.1 og §12.2 således:
På generalforsamlingen afgøres alle beslutninger ved simpel stemme flertal blandt de fremmødte.
§12.1. LOVÆNDRINGER
Lovændringer og større beslutninger skal vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af det samlede medlemstal.
§12.2. URAFSTEMNING
Såfremt denne majoritet ikke opnås, men at forslaget i øvrigt vedtages ved simpel stemmeflertal, udsendes forslaget til skriftlig afstemning blandt medlemmerne og herunder vedtages forslaget, såfremt halvdelen stemmer derfor.

Så jævnfør vedtægterne udsendes bestyrelsens forslag til urafstemning.

Der er blevet omdelt information om afstemning samt ‘stemmeseddel’ som skal returneres til formandens postkasse på Skyttevænget 7 senest 16.dec-2018.

Ændringsforslag vedrører vedtægternes §4.3, §11.1 og §11.2 som beskrevet i det efterfølgende:
§4.3
NUVÆRENDE TEKST:
§ 4.3. ADRESSELISTE
Foreningen fører en adresseliste over samtlige medlemmer. Medlemmerne har pligt til at opgive fulde navn og adresse, samt eventuelle ændringer, til foreningens kasserer.

FORSLAG – NY TEKST:
§ 4.3. KOMMUNIKATION OG MEDLEMSPROTOKOL
Foreningen kan give alle meddelelser, inklusive fremsendelse af regnskaber og dokumenter, til medlemmerne pr. e-mail.
Foreningen fører en protokol over samtlige medlemmer med post- og e-mailadresse. Medlemmerne har pligt til at sikre, at foreningens kasserer til enhver tid er i besiddelse af korrekte og opdaterede post- og e-mailadresser.
Medlemmer, der ikke har e-mailadresse, kan få fremsendt meddelelser, inklusive regnskaber og dokumenter, som brevpost.

§ 11.1
NUVÆRENDE TEKST:
§ 11.1. GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling, der indvarsles med 14 dages varsel pr. brev til hvert medlem, afholdes hvert år i marts måned.
På generalforsamlingen gives oplysning om foreningens virke. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og der foretages valg af bestyrelse for de efter tur fratrædende.
FORSLAG – NY TEKST:
§ 11.1. GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling, der indvarsles med 14 dages varsel til hvert medlem, afholdes hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved e-mail til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte e-mail adresse. Indkaldelsen samt bilag lægges ud på Fasanvang’s hjemmeside.
På generalforsamlingen gives oplysning om foreningens virke. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og der foretages valg af bestyrelse for de efter tur fratrædende.

§ 11.2
NUVÆRENDE TEKST:
§ 11.2. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning, enten af en generalforsamling eller af bestyrelsen elle på forlangende af mindst 1/3 af medlemmerne.
En sådan ekstraordinær generalforsamling, indvarsles af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel pr. brev til medlemmerne.
Indvarslingen må kun indeholde oplysning om de forslag, der skal til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.
Forslagssstilleren skal møde på generalforsamlingen.

FORSLAG – NY TEKST:
§ 11.2. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning, enten af en generalforsamling eller af bestyrelsen eller på forlangende af mindst 1/3 af medlemmerne.
En sådan ekstraordinær generalforsamling, indvarsles af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved e-mail til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte e-mail adresse.
Indvarslingen må kun indeholde oplysning om de forslag, der skal til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.
Forslagsstilleren skal møde på generalforsamlingen.

Hvis der er yderligere spørgsmål eller kommentarer kan man enten kontakte bestyrelsen, eller sende en mail til ‘fasanvanggf@gmail.com’.

From → Nyheder

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: