Hop til indhold

Referat af generalforsamling 2013

1. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Fasanvang, onsdag den 6. marts 2013.

Tilstede:

22 parceller var repræsenteret.

Fra bestyrelsen; Jens Peter Ladefoged, Preben Hallas, Peter Brandt, Jan Jansen, Thomas Wolff.

Dagsorden:

I henhold til indkaldelse.

Referat i henhold til dagsorden.

Formand Jens Peter Ladefoged bød velkommen og gennemgik retningslinjerne for generalforsamlingens gennemførelse.

Valg af dirigent:

Jan Jansen blev forslået – og valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at formalia var efter foreningens vedtægter.

Formandens beretning:

 • Dette er således nummer 62 i rækken af beretninger igennem tiden, og næste år kan grundejerforeningen fejre 60 års jubilæum. Årsagen til at jubilæet først kommer i 2014 skyldes, at de to første år af grundejerforeningens eksistens, blev der afhold 2 generalforsamlinger om året.

Der har ikke været de store begivenheder under året, som er gået stille og roligt som sådan.

 • Der blev anmodet om dispensation for områdets gældende byggelinje reglement af Skippervænget 35, idet reglementet foreskriver, at der ikke må bebygges på grund mindre end 10 meter fra vejmidte. Grundejerforeningen godkendte denne dispensation, men ønsker ikke en general revurdering af byggelinje reglementet, men vil tage stilling fra sag til sag.
 • Hjertestarter øvelsespakken som har været sendt ud til cirkulering mellem parcellerne er ikke kommet retur, eventuelt forsvundet. Dog blev det oplyst af et deltagende parcel, at denne øvelsespakke befinder sig hos læge Niels Anker Lund, Borgervænget 18B – dette undersøges.
 • I løbet af oktober 2012 blev der af Dragør Hjertestarter Laug opsat 4 hjertestartere i vores nærområde. Kopi af informationsbrev fra Dragør Hjertestarter Laug, hvoraf det fremgår hvor disse hjertestartere er placeret, blev uddelt på generalforsamlingen.
 • Dele af Duevænget og Fasanvænget har fået ny vejbelægning.

Formandens beretning godkendt.

Fremlæggelse af regnskab.

Preben Hallas fremlagde regnskabet.

Regnskabet godkendt.

Indkomne forslag:

 • A) Enig bestyrelse indstiller, at grundejerforeningen ”Fasanvang” indmeldes i Dragør Hjertestarter Laug med DKK 5,00 per medlem per år i kontingent til vedligeholdelse af laugets hjertestartere.

Ved håndsoprækning/afstemning blev dette forslag vedtaget med stort flertal.

 • B) Genoptagelse af stillevejsprojekt ved Uffe Jacobsen, Skippervænget 13. Henset til at Lundevang har fået godkendelse af stillevejsprojekt uden det medfører en privatisering af vejområder forslås det at Fasanvangs tidligere stillevejsprojekt genoptages samt at økonomien i Lundevangs løsning vurderes, herunder indledes et samarbejde med Lundevang om deling af udgift til påkrævet skiltning samt muligheden for fælles indkøb f materialer.

Formanden gjorde opmærksom på at der i Fasanvang ikke har været startet sådan et projekt tidligere, men at der for hele vængekvarteret år tilbage i kommunen var et stillevejsprojekt. Dette blev dog ikke til noget dels på grund af økonomi samt at der ikke var noget ”fartproblem” (jf. 2008).

Grundejerforeningen forslår at vi afventer Lundevang projektet og derefter tager beslutning om Fasanvang skal starte et lignende projekt.

Bemærkning: Peter Brandt forslår chikaner opsat på Fasanvænget, folk kører for hurtigt.

Bemærkning: Uffe Jacobsen foreslår at grundejerforeningen starter et stillevejsprojekt op.

Øvrig kommentar fra Uffe Jacobsen, nuværende spærringer opsat på grund af skolevej.

Afstemning: Skal generalforsamlingen arbejde videre med undersøgelse af stillevej projekt jf. Uffe Jacobsens forslag.

9 for – 10 imod, forslaget ikke vedtaget.

Dog følger bestyrelsen naturligvis Lundevangsprojektet.

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent:

Preben Hallas fremlagde budgettet og forslag om fastholdelse af kontingent på DKK 300,00

Budget godkendt.

Valg af kasserer:

Preben Hallen genvalgt til kasserer.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem:

Jan Jansen genvalgt.

Valg af 1 revisor:

Lars Jansen genvalgt.

Valg af 1 revisorsuppleant:

Herdis Paulsen genvalgt.

Valg af 1 bestyrelsessuppleant:

Brian Jønch genvalgt.

Fastsættelse af honorar til kassereren:

Forslag; DKK 1000,00 – forslag godkendt.

Eventuelt:

 • På forespørgsel om budgettet kan vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen lovede kassereren at gøre dette fremover.
 • Vedrørende ny vejbelægning, der blev gjort opmærksom på at de nye vejbelægninger bliver meget glatte ved frost og snevejr.
 • Regler for snerydning af fortov blev ridset op samt præciseret at kommunen har ansvaret for selve kørerbanerne.
 • Som det er planeret af Dragør Kommune nu, vil Skippervænget få ny vejbelægning i 2015, jf. Uffe.
 • Spørgsmål fra salen, om der ikke var mulighed for at arrangere fastelavnsfest mv. i grundejerforeningen. Dertil svarede formanden at det naturligvise ville være positivt, men at bestyrelsen ikke påtager sig sådanne opgaver. Det hilses naturligvis velkomment såfremt der i grundejerforeningen er nogle ildsjæle med tid og lyst.

Da der ikke var flere indlæg, takkede dirigenten for en god generalforsamling.

Referent: Peter Brandt, ved Thomas Wolff.

From → Referater

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: