Hop til indhold

Formandens beretning for året 2011

2. april 2012

Formandens beretning

Så er der igen gået et år og det er igen blevet tid til vores generalforsamling – nr. 61.

Overordnet set har det været et stille år for bestyrelsen, hvilket er et godt tegn på, at alt i vores lille grundejerforening stadig går sin stille og rolige gang.

Diskussionen om eksistensberettigelse af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragør, er gennem de senere år diskuteret meget. Denne diskussionen ophørte, da der på det ordinære delegeretmøde den 24. maj 2011 ikke kunne vælges en funktionsdygtigt bestyrelse – der var simpelthen ingen der ønskede at stillede op til bestyrelsen. Dette resulterede i en opløsning af foreningen på et ekstraordinært delegeretmøde den 12. oktober 2011. I har formentlig læst om nedlæggelsen i Dragør nyt, hvor også man kunne læse, at foreningens dokumenter og sagsagter er givet/doneret til Dragør lokalarkiv.

Overskuddet fra sammenslutningens foreningskasse på ca. 25.000 kr. blev skænket til Dragør Biograf.

Der blev også igen år – sædvanen tro – arrangeret ”loppemarked”. Loppemarkedet, der blev afholdt den 28. maj. I og omkring krydset Harrevænget/Skippervænget. Trods solskin fra en skyfri himmel var der kun ganske få parceller der havde benyttede sig af chancen til at få udbudt egne antikviteter og andet gammelt ragelse til salg.

Jeg vil i den forbindelse igen igen – gentage mig selv fra tidligere beretninger og sige, at et hvert initiativ af en sådan art er, efter min og bestyrelsens opfattelse, godt. Arrangementer at denne art bidrager til at styrke ”integrationen” af nye som gamle medlemmer. Det er med til at styrke sammenholdet og det sociale netværk i vores forening, at vi kan mødes under hyggelige og afslappede former. – Jeg håber at nye kræfter melder sig – mulighederne er mange.

Med hensyn til integration af nye medlemmer, så er vi mange der har fået nye naboer og genboer. Jeg har som så sædvanlig været forbi alle med vores lille ”Velkomstpakke” og fået en snak med ”De Nye” J. Det er min klare opfattelse, at alle vores nye medlemmer – nøjagtig som os – vil værne om – og bidrage til et godt naboskab.

At dømmer efter antallet af ”Til Salg” skilte, får mange af os også nye naboer i 2012.

Godt naboskab er en subjektiv størrelse og ligesom ukrudt og rengjorte fortove er det emner som alle har en holdning til og mening om.

I den forgange periode har der været enkelte grundejere, som for mange har overskredet normen og opfattelsen af hvad der er ukrudt og hvornår et fortov er rengjort! Jeg vil blot sige, at med de gældende love og vedtægter for vores grundejerforening kan hverken jeg eller bestyrelsen – udover at henstille til ”godt naboskab” – pålægge nogen at rengøre deres fortov endsige pålægge nogen en udgift.

Af § 6.2 fremgår der følgende

Medlemmer skal holde sin halvdel af vejen og hele fortovet ud for sin grund, samt selve grunden fri for ukrudt.

Overholdes dette ikke, vil det blive foretaget af foreningen for den pågældendes regning!

Der er stor mulighed for fortolkning! – Det samme gælder højden og placering af naboens eller genboens træer, som også nogen har påpeget som et problem.

Bestyrelsen indgår ikke som mæler eller budbringer i naboanliggende. Jeg vil blot sige at det er med stor gælde og tilfredshed jeg kan konstatere, at vores nye tilflyttere tager opgaven særdeles alvorlig og i flere tilfælde foregår os andre med et godt eksempel – tak for det.

Det sidste jeg i den forbindelse vil knytte en kommentar til er vores snerydningen. Når der falder sne, får vi ryddet vores fortove – såfremt der ikke holder biler parkeret langs fortovet! Specielt på Duevænget er der til tider mange biler parkeret på fortov og kørebane. Disse parkeringer har/er årsag til at flere ikke fik ryddet da vores snerydder måtte kørte uden om. Det er ikke godt naboskab!

Udover dette har det men hensyn til bestyrelsesarbejdet i det forgangne år, har det været et stille år. Vi har som annonceret på sidste generalforsamling revideret vores hjemme og nu vil vores Webmaste Brian Jønch gennemgå hjemmesiden for os

———

Tak for gennemgangen af vores hjemmeside, hvis nogen skulle have ideer og ønsker er alle meget velkomne.

Dragør hjertestarter lav, har givet os dette materiale, som skal understøtte den enkeltes mulighed for at lære at starte et hjerte igen. Materialet vil blive sat i omløb, således at vi alle i grundejerforeningen får mulighed for at lærer at starte et hjerte igen. Der et lagt en oversigt over grundejere i kassen og når man har benyttet materialet afkrydser man ganske enkelt sin adr. og sender den videre til ens nabo eller genbo. Jeg vil så igen som den sidste på listen bringe materialet retur til Dragør Hjertestarter Laug – god fornøjelse.

Sluttelig vil jeg sige den siddende bestyrelse tak for samarbejdet i det forgangne år.

Med denne beretning vil jeg ønske alle en god og hyggelig generalforsamling.

Jens Peter Ladefoged, Formand.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: