Hop til indhold

Formandens beretning for året 2010

11. marts 2011

Formandens beretning

Så er der igen gået et år og det er igen blevet tid til vores generalforsamling – nr. 60. Historien om vores grundejerforening har Peter Brandt jo allerede været inde på og hvorfor det er nr. 60 når nu Grundejerforeningen først blev stiftet i 1954 – så jeg vil ikke kommentere det yderligere blot sige Peter tak for det fine indlæg. Peter er jo den pt. længst siddende bestyrelsesmedlem og derfor var det også meget naturligt for mig og resten af bestyrelsen at spørge Peter om at give os et tilbageblik og mange tak for det.

Overordnet set har det været et stille år for bestyrelsen, hvilket er et godt tegn på, at alt i vores lille grundejerforening igen går sin stille og rolige gang.

Der har i sammenslutninger for grundejerforeninger i Dragør SGD været afholdt 4 møder – to bestyrelsesmøder et ordinært delegeretmøde samt et Efterårsmøde. Hvor Dines Bogø underholdte men ”imaginær” cykeltur rundt i Dragør kommune.

Der har både i bestyrelse i SGD og på ordinære delegeretmøde være diskuteret, om SGD stadig har en berettigelse. Diskussionen skal ses i lyset af, at ud af kommunes knap 70 grundejer/boligforeninger er blot 37 medlemmer af SGD. Derfor kan der med rette stilles spørgsmål til – om SGD er repræsentativ. Det skal dog bemærkes, at der er ikke i bestyrelsen eller på delegeretmødet blev truffet nogen beslutning. Vi skal måske også overveje vores medlemsskab?

Der blev også igen år blevet arrangeret ”loppemarked”. Loppemarkedet, der blev afholdt den 6. juni havde igen i år mange boder en enkelt hussælger havde endda benyttet dagen og ”det store opbud” af købestærke kunder, til at holde ”åbenhus arrangement”. Jeg håber at alle boder – incl. ”åbenthus arrangementet” havde god handel. Vejret fejlede – så vidt jeg husker – ej heller ikke noget i år.

Der blev desværre ikke – som annonceret på sidste generalforsamling – afholdt gadefest. Ærgerligt men der skal jo være overskud af energi tilstede for at stable et sådan arrangement på benene.

Jeg vil i den forbindelse gerne gentage mig selv fra de tidligere beretninger og sige, at et hvert initiativ af en sådan art er, efter bestyrelsens opfattelse, godt og vil bidrage til at styrke ”integrationen” af nye som gamle medlemmer. Det er med til at styrke sammenholdet og det sociale netværk i vores forening, at vi kan mødes under hyggelige og afslappede former. – Jeg håbe at nye kræfter melder sig.

Men hensyn til bestyrelsesarbejdet i det forgangne år, har det – som før nævnt – været et stille år specielt efter at trafiksaneringsprojektet pga. af et lille underskud i kommunekassen, blev sat i bero på ubestemt tid. Sagen er blevet fulgt og som situationen er nu, er der ingen tegn på at projektet bliver til noget de først kommende år – hvis nogen sinde.

Forslaget fra Grundejerforeningen Lundevang om at etablere privat finansieret vejbund i hårdt plast er blevet afvist af kommunen. Hvis der skal etableres vejbump skal sådanne udføres jf. kommunens anvisninger, hvilket vil beløber sig til 30 – 40.000 kr. per stk. Derfor dette forslag også er sat i bero på ubestemt tid.

Kommunen havde ultimo sept. fået på den ”super gode” ide, at vores veje skulle nedklassificeres og gjort til privatveje for derigennem skaffe penge i den slunkne pengekasse i kommunen. Men ideen skabte en så meget debat og der blev fra flere sider gjort store bestræbelser på, at forhindre dette og den 16. dec. 2010 kulminerede disse bestræbelser i lov om privat fællesveje, lov nr. 1537 af 21. dec. 2010.

Af loven fremgår det, at vi skal varsles 4 år før en overdragelsen, og vejenes gode og forsvarlige tilstand skal dokumenteres til vejdirektoratet. Så man fristes til at sige, at så komme det ikke til at ske i vores tid!

Kommunen har så i stedet sparret på vores vejbelysning, hvilket har bevirket, at vejbelysningen reduceres med 50 % fra ca. kl. 2300. Det betyder, at det er blevet meget mørkt på vejene om natten i vores lille forening.

Den sag som igen i år har flydt meget og som er særdeles sæsonpræget, har uden tvivl været vores snerydning. Den igen usædvanlige strenge vinter har sat sit præg på vores lille grundejerforening. Den enorme mængde sne har været en daglig udfordring for både gående og kørende. Ingen havde fantasi til at forestille sig at vi igen i år have rekord store snemængder. Snemængder der i næsten 2 uger skulle holde Bornholm i undtagelsestilstand.

Opgavens omfang kom i første omgang ikke som en overraskelses for vores ”snerydder”. Han havde anskaffet et nyere rydningsmaskinel, hvor han både kunne feje og pløje. Han var da også indtil den 23. dec. på forkant og gjorde et stort og godt arbejde med, at holde vores fortove ryddede. Men mængden blev dog til sidst for stor og han kørte i stykker – og så var skaden sket!

I den periode hvor materiellet var nede blev vejen så oven i købet ryddet af en kommunal sneplov, hvilket bevirkede, at al sne og is som lå på kørebanen, blev lagt tilbage på fortovet. Dette sammenholdt med endnu en af mange snestorme bevirkede at vores snerydder, måtte give op.

Alt i alt har det for snerydder, bestyrelsen og ikke mindst os grundejere været en stor udfordring af komme igennem endnu en streng vinter. Vores oplevelse deles af alle over det ganske land og ikke mindst folk og fæ på Bornholm.

Jeg har haft et evalueringsmøde med vores snerydder og meddelt ham, at vi er ganske godt tilfreds med arbejdet. Jeg opfordrede ham i den forbindelse til at forsøge at finde en samarbejdspartner, således et evt. nedbrud eller sygdom ikke vil betyde, at vi ikke får ryddet.

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi ikke kan forvente, at vores snerydder, kan – under så ekstreme forhold – holde vores fortove ryddede og derfor er der kun alm. håndkraft tilbage. Vi har alle en forpligtigelse til at sørge for at vores fortov kan benyttes uden risiko for liv og lemmer. Denne forpligtelse har mild sagt været håndteret forskelligt og i mange tilfælde kritisabel. Som grundejer kan man godt udlicitere arbejdet – men ikke ansvaret!!

Mængden af sne betød også, at nogle – jeg formoder gæste – parkerede deres bil ud for naboen til gæstebuddet og derved var årsag til at denne nabo ikke fik ryddet da vores snerydder kørte uden om. Det er ikke godt naboskab!!

Nok om det – og dog – Vores hjemmeside er under revidering af vores Webmarster Brian Jønch. Målet er således, at vi via vores hjemmeside kan kommunikere med jer medlemmer – eksempelvis kan jeg ligge ”beredskabsmeddelser” ud på nettet således i tilfælde af nedbrud af vores snerydder. forsøge at imødekomme uvished. Medlemmer uden en PC er selvfølgelig stadig meget velkomme til at ringe.

Vi skal også senere her på generalforsamlingen tage stilling til om vi skal have netadgang til et referat fra vores generalforsamling og formandens beretning

Vi har i den forgangne år har fået 3 nye medlemmer i vores grundejerforening, så velkommen til vores nye naboer på Fasanvænget 56 og 60, samt Skyttevænget 8 Jeg har været forbi med vores ”Velkomstpakke”. Hvis nogen ved at vi har fået andre nye tilflyttere så sig til således bestyrelsen kan aflægge et velkomstbesøg.

At dømmer efter antallet af ”Til Salg” skilte, får mange af os nye naboer i det kommende år.

Sluttelig vil jeg sige den siddende bestyrelse tak for samarbejdet i det forgangne år.

Med denne beretning vil jeg ønske alle en god og hyggelig generalforsamling

Jens Peter Ladefoged

Formand.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: