Hop til indhold

Formandens beretning for året 2009

11. marts 2010

Formandens beretning

Så er der igen gået et år og det er igen blevet tid til vores generalforsamling.

Der har i modsætning til tidligere år været en del mødeaktivitet både i bestyrelsen og i sammenslutningen af grundejerforeninger i Dragør. Året har for det første været præget af aktivitet i forhold til trafiksaneringsprojektet som blev fremlagt og gennemgået på sidste generalforsamling. For det andet har vejret og specielt vintervejret i forhold til de senere år givet anledning til en del aktivitet. Mere om alt dette senere.

Der har i sammenslutninger for grundejerforeninger i Dragør SGD været afholdt 4 møder – to bestyrelsesmøder et ordinært delegeretmøde samt et efterårsmøde. Men da vores ”efterårsmøde” i sammenslutningen skulle omhandle forslaget til den kommende kommunalplan 2010, og denne på grund af kommunalvalget ikke var færdig, blev mødet midlertidig aflyst. Mødet blev i stedet afholdt i sidste måned den 24. Feb. Vi – bestyrelsen i sammenslutningen havde i den forbindelse inviteret borgmester Allan Holst som indlægsgiver og han havde det endelige forslag til ”kommuneplan 2010” med under armen. Udover en livlig debat om den kommende kommunalplan svarede borgmesteren også på spørgsmål fra de fremmødte.

Jeg har medbragt en kort og en lang udgave af forslaget til kommunalplanen, som jeg lader gå rundt på bordet – I skal blot huske at efterlade dem her når i går.

Der er også igen år blevet arrangeret ”loppemarked”. Loppemarkedet der blev afholdt den 24. maj. var dog ikke som tidligere kun begrænset til krydset Skippervænget – Harevænget – Nej der var boder flere steder skippervænget og sågar et enkelt sted på Fasanvænget. Jeg håber at alle boder havde god handel. Vejret fejlede ikke noget – der var solskin og næsten ingen vind.

Senere på sommeren lørdag den 15. August blev der også afholdt gadefest, hvor der traditionen tro var et stor fremmøde. Også denne dag blev afviklet med nogenlunde rolige vejrforhold.

Jeg vil gerne igen sige, at et hvert initiativ af en sådan art er, efter bestyrelsens opfattelse, godt og vil bidrage til at styrke ”integrationen” af nye som gamle medlemmer. Det er med til at styrke sammenholdet og det sociale netværk i vores forening. Jeg håber at andre får lyst til at lave noget lignende, således vi fortsat kan mødes under hyggelige og afslappede former.

I den sammenhæng har jeg lovet festudvalget at sige, at der igen i år bliver afholdt gadefest. Datoen er endnu ikke fastsat – men lørdag den 14. August er et godt bud – nærmere følger. Hvorvidt der igen bliver arrangeret loppemarked må tiden vise.

Men hensyn til bestyrelsesarbejdet i det forgangne år, har det – som før nævnt – i modsætning til tidligere været en del aktivitet. I sær to opgaver som har præget vores arbejde.

Den første og den største rent tidsmæssigt og arbejdsmæssigt har uden tvivl været vores snerydning. Den usædvanlige strenge vinter har sat sit præg på vores lille grundejerforening.  Den enorme mængde sne har været en daglig udfordring for både gående og kørende. Den snerydningskontrakt som vi indgik sidst på året 2009 var en fortsættelse af kontrakten fra forrige år. Kontrakten havde ikke tidligere givet anledning til revidering endsige tilføjelser. Ingen kunne det tidspunkt forestille sig det vintervejr og snemængder, som vi siden den 26. dec. har været udsat for.

Opgavens omfang er også kommet bag på vores ”snerydder” både med hensyn til materiellets formåen og den hast hvormed nedslidning af ”kost og skovl” foregik.

Problemerne opstod i forbindelse med manglende rettidig omhu, forstået på den måde, at der ikke blev ryddet tidsnok til at sneen ikke var trådt hård. En enkelt gang udeblev rydningen helt og først da han blev gjort opmærksom på forholdet blev der fejet, men da var skaden sket – alt sne var trådt hårdt sammen og kunne derfor ikke fjernes ved fejning.

Årsag til den manglende rydning var at nedbøren var så lokal, at der ikke var faldet sne i kongelunden den dag og der bo vores snerydder!!!!

Efterfølgende blev vejen ryddet af en kommunal sneplov, hvilket bevirkede, at al sne og is som lå på kørebanen, blev lagt tilbage på fortovet. Dette sammenholdt med endnu en snestorm bevirkede at vores snerydder måtte give op. Hvilket blev kommunikeret rundt vha. af en seddel i jeres postkasse.

Vores snerydder fik efterfølgende assistance fra en kollega med større og stærkere materiel således fortovet blev ryddet og han igen fik plads og mulighed til at feje – men ”kosten” var nu blevet slidt så meget at den ikke var meget bevendt – men i et forsøg på at løse opgaven kørte vores snerydder alligevel, hvilket stort set ikke havde nogen effekt, hvilket mange af jer også bemærkede og gjorde bestyrelsen opmærksom på.

Alle fejekoste over det ganske land blev tilsyneladende slidt op på samme tid, i hvert fald var der mere en alm. leveringstid på en ny, hvilket ikke gjorde tingene bedre.

Alt i alt har det for snerydder, bestyrelsen og ikke mindst os alle som grundejere været en stor udfordring af komme igennem denne vinter vores oplevelse deles at alle over der ganske land og ikke mindst folk og fæ i og omkring Barcelona i disse dage.

Belært at vores oplevelser og i umiddelbar tilknytning til de omtalte problemer har vi over for vores snerydder konkretiseret følgende:

  • at rydde vores fortov således, at det – så vidt det er muligt – er farbart i tidsrummet 07:00 – 22:00, hvilket betyder, at det ikke giver nogen mening at rydde om natten eller meget sent om aftenen
  • Snerydningspligten træder først i kraft efter snefaldsophør, hvilket vil sige, at han først men i umiddelbar tilknytning til snefaldsophør skal rydde vores fortov.
  • Han skal kvalitetssikre arbejdet således, at hvis han i tilfælde af enten: manglende plads, mængden af sne eller dårligt materiel ikke kan løfte opgaven, skal han indstiller rydningen og kontakter mig således, at vi i fællesskab kan beslutte om han skal fortsætte eller indstille arbejdet.

Vores ”snerydder” har taget vores henvendelse til efterretning og der har mig bekendt ikke været problemer siden.

Jeg vil gerne i denne forbindelse sige at man som grundejer ikke kan frasige sig ansvaret for at holde sit fortov farbart – vi får kun fejet sne ikke saltet. Vi har alle har en forpligtigelse til at sørge for at vores fortov kan benyttes uden risiko for liv og lemmer. Denne forpligtelse har mild sagt været håndteret forskelligt og i mange tilfælde kritisabel.

Det andet store emne har været trafiksaneringsprojektet i vænge kvarteret. Til vores alles store overraskelse var der lige før jul en artikel i Dragør Nyt hvor vi kunne læse, at projektet var vedtaget, men det vedtagne var i skærende kontrast til det som var blevet foreslået. Senere har det vist sig at den gamle kommunalbestyrelse vedtog projektet kun for at genere den nye kommunalbestyrelse eller i det mindste flere af de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. – Man fristes til at sige børnehave.

Pga. af mit store politimæssige engagement i først IOC mødet og det efterfølgende COP 15 møde – har vi i bestyrelsen fordelt opgaverne efter kompetencer, indsigt, lyst og tid til rådighed. Derfor har håndteringen af hele trafiksaneringsprojektet været tildelt Jan Jansen. Derfor er det også er ham som jf. dagsordenen i detaljer vil redegøre for vores håndtering af sagen senere. Jeg vil blot her sige at vi har flugt og stadig følger sagen på tæt hold.

Vi har i den forgangne år har fået et nyt medlem i vores grundejerforening, så velkommen til Tanya og Christian + den lille ny, som har overtaget Fasanvænget 64 Jeg har været forbi med vores ”Velkomstpakke”. Hvis nogen ved at vi har fået andre nye tilflyttere så sig til således bestyrelsen kan aflægge et velkomstbesøg.

Sluttelig vil jeg sige den siddende bestyrelse tak for samarbejdet i det forgangne år. Når vi har møde går debatten godt – forskellighed gør godt og skaber grundlag for holdbare løsninger og beslutninger.

Med denne beretning vil jeg ønske alle en god og hyggelig generalforsamling

Jens Peter Ladefoged

Formand.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: