Hop til indhold

Formandens beretning for året 2007

11. marts 2008

Formandens beretning 2008

Så er der igen gået et år og det er igen blevet tid til vores generalforsamling. Overordnet set har det været et stille år for bestyrelsen. Der har ikke været de store sager.

Som alle formentlig er bekendt med, så er vores grundejerforening medlem af sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragør også kaldet SGD. Det er en interesseforening, der har til formål at være talerør til de forskellige myndigheder og virksomheder, som på en eller anden måde har indflydelse på vores nærområde.

Sammenslutningen har intet forhandlingsmandat ej heller nogen aftaleret eller kompetence i øvrigt på grundejerforeningernes vegne. Det er blot et erfa-forum, hvor vi på tværs af de forskellige grundejerforeninger debattere og diskutere forskellige problemstillinger som berører vores nærområde. I kraft af vores medlemskab, får vi et godt indblik i hvordan andre grundejerforeninger ser på problemstillinger og hvilke opgaver de arbejder med.

Ved de to møder der er blevet afholdt i løbet af 2007, synes jeg at kunne ane en tendens til, at sammenslutningen, som lobbyist, påvirkede vores lokalpolitikker i en for os ikke hensigtsmæssig måde. Derfor besluttede jeg opstillede til bestyrelsen i SGD for på den måde, både at arbejder for sammenslutningen, men også at varetage og sikrer vores grundejerforenings interesser bedst muligt. Jeg blev valgt ind.

Ved efterårsmødet i SGD var Borgmester Allan Holst inviteret og sammenslutningen havde på forhånd formuleret nogle emner som vi gerne ville diskutere.

  1. Fortovet på stationsvej – trafiksikkerhedsmæssigt
  2. Vejvedligeholdelsen generelt – besparelse på vedligeholdelseskontoen
  3. Trafiksaneringsprojektet i vænge kvarterne – trafiksikkerhedsmæssigt
  4. Renholdelse af fortove, kantstene og grønne arealer – besparelser på vedligeholdelseskontoen
  5. Havneprojektet – Hvad sker der – sker der noget overhovedet.
  6. Stisystemet – fjernelse af gamle grimme bomme
  7. Kloakker – vedligeholdelse af disse jf. sidste års oversvømmelser
  8. Samarbejdet med Tårnby Kommune

Desværre blev jeg med meget kortvarsel forhindret i at deltager og grundet det meget korte varsel, var der ingen andre fra bestyrelsen der kunne give møde i stedet. Af referatet fra mødet kan jeg læse at der ikke kom noget konkret ud af mødet. Blot en del gode hensigtserklæringer.

Men hensyn til bestyrelsens arbejde i det forgangne år, har det som sagt været et stille år. Dog fik vi en overraskelse i midten af november, hvor vi erfarede, at vi ingen snerydningskontrakt havde. Vores entreprenør havde valgt at sælge sin snerydningsmaskine. Vi undersøgte markedet og fik kontakt med en ny entreprenør, med hvem vi nu har fået en kontrakt med. Vi valgte lige netop ham blandt andet fordi snerydningsmaskinen, som han anvendte havde en kost på 120 cm. og derved kunne han rydde hele fortovet, der på den måde blev farbar også med barnevogne, kørestole osv.

Det faktum, at senrydningskosten er 120 cm, gør også at såfremt der holder parkerede køretøjer på fortovet, så køres der uden om og derved får den enkelte grundejer ikke ryddet sne og skal derfor selv ud at rydde fortovet. Dette gjorde bestyrelsen alle grundejere opmærksom på i forbindelse med kontigentopkrævningen, der blev udsendt den 27. i december.

Med hensyn til parkering rundt om i vores grundejerforening kan man jo ved selvsyn se, at der hersker forskellige opfattelser af hvordan det skal gøres. Div. bestemmelser og regler giver ikke nogen endegyldig sandhed. Når man parkere sin bil bør man gøre det således, at der ikke opstår farlige situationer og trafikken både på fortov og kørebane kan afvikles uden større sener.  Jeg har, når jeg har bemærket forhold som ikke umiddelbart overholder dette, kontaktet indehaveren og vi har fået en snak om parkering generelt. Jeg er i den forbindelse kun blevet mødt med venlighed og forståelse, men vaner kan være svært at ændre på. Jeg er også af den opfattelse at hverken jeg eller bestyrelsen vil går rundt og være ”politimyndighed” Så kunne vi hurtigt få nok at lave. Den opgave er forbeholdt Politiet.

Jeg vil gerne her henstille til, at naboer imellem taler om tingene og på den måde løser de udfordringer, som hverdagen bringer.

Igen i år blev der afholdt sommerfest, og igen var fremmødet stort, så vidt jeg kunne bedømme var arrangementet igen en succes. Der vil i øvrigt blive vist billeder fra Sommerfesten efter at generalforsamlingen er slut. Der er ifølge festudvalget lidt usikkerhed om hvorvidt sommerfesten bliver arrangeret igen til sommer. Fra bestyrelsen side skal der i hvert fald lyde en opfordring til at arrangementet forsætter.

Bestyrelsen er også bekendt med, at der fra nogle medlemmers side er taget de første skridt til et arrangement i foråret eller sommeren – vist noget med et loppe marked eller noget i den retning.

I hvert initiativ af en sådan art er efter bestyrelsens opfattelse godt og vil bidrage til at styrke ”integrationen” af nye som gamle medlemmer. Men bestyrelsen er også enig om, ikke at tage aktiv del i disse arrangementer, da det ligger uden for de rammer som vores vedtægter giver for bestyrelsens arbejde.

Sluttelig har vi i den forgangne år fået 3 nye medlemmer i vores grundejerforening, henholdsvis Harevænget 56 og 99 og Skyttevænget 13. Velkommen til alle tre familier. Alle er, som andre nye tilflyttere i de senere år, er blevet budt velkommen med en lille hilsen og en flaske rødvin her kort før vores generalforsamling.

Med denne beretning vil jeg ønske alle en god og hyggelig generalforsamling.

Jens Peter Ladefoged

Formand.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: