Hop til indhold

Formandens beretning for året 2006

11. marts 2007

Ved sidste generalforsamling fik jeg overdraget hvervet som formand. Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde blev jeg sat grundigt ind i bestyrelsesarbejdet og i tidligere sagers håndtering og hvilke begrundelser og argumenter der var blevet debatteret. Ved dette møde fik bestyrelsen også sagt tak for de næste 40 år, som tidligere formand, Bjarne Krath Poulsen, havde lagt i grundejerforeningen. Jeg vil også gerne her endnu engang sige tak til Bjarne for hans store indsats for foreningen.

Vores grundejerforening er medlem af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragør også kaldet SGD. Det er en interesseforening, der har til formål at være talerør til de forskellige myndigheder og virksomheder, som på en eller anden måde har indflydelse på vores nærområde.

SGD har ingen aftaleret eller kompetence i øvrigt på grundejerforeningens vegne. Det er et godt forum til debat og diskussion. Ved at være medlem få vi et godt indblik i hvordan andre grundejerforeninger ser på tingene og hvilke opgaver de arbejder med.

Som eksempel kan nævnes, at der i vores del af vængekvarteret ned til spærringen af Fasanvænget er 11 større eller mindre grundejerforeninger og hvis der skal tales trafikdæmpene foranstaltninger med kommunen er det rart at vide hvilken mening de andre grundejerforeninger har om emnet.

Der har i SGD sammenhæng været afholdt to møder, hvor jeg har deltaget i begge. Borgmester Allan Holst var inviteret til det sidste og han fik ved den anledning lejlighed til at orientere os om hvordan han ser Dragør kommune og hvilke reformopgaver der ligger forude. Hvilket var og er samstemmende med debatten i vores lokalaviser, herunder ældreområdet, bibliotek og lokalarkiv, skoleområdet, daginstitutioner og sluttelig boligområdet.

Netop emnet vedr. Trafiksanering af Sydstrandes vængekvarter så tog Dragør kommunes Plan og teknik afd.  initiativ til et møde hvor emnet skulle debatteres. Foreningen v/Jan Jansen deltog på mødet. Konklusionen på mødet blev:

Alle de fremmødte havde en positiv holdning til indførelse af en samlet hastighedszone i vængekvarteret, hvorfor der arbejdes videre med dette.

  • Der skulle laves en estimat over de samlede omkostninger forbundet med indførelsen af en sådan hastighedszone.
  • Der var en samlet modstand mod en åbning af vængekvarteret ud mod Hartkornsvej. Kun en forening var positiv for en sådan åbning.
  • Kommunen havde ikke umiddelbart penge, hvorfor projektet skulle finansiers af de enkelte grundejerforeninger.

Det er bestyrelsens holdning, at vi skal kæmpe imod en åbning ud mod Hartkornsvej med alle tilrådighed stående midler. Da det vil påfører vores nærområde en voldsom stigning i trafik og hvad der dermed følger af gener.

Vi mener ej heller, at etablering af en hastighedszone som udgangspunkt er et privat anliggende, men derimod en kommunal opgave.

Jeg er sikker på, at emnet vil give anledning til flere møder og debatter i fremtiden og jeg lover at bestyrelsen vil følge udviklingen tæt.

I august blev der igen afviklet sommerfest. Tilslutningen til arrangementet var stort og festen var igen en succes. Bestyrelsen mener at det er et godt initiativ der styrker sammenholdet. Der skal fra bestyrelsen lyde en tak til de der deltog i arrangementet tilblivelse og afvikling. Der vil under punktet eventuelt komme en nærmere redegørelse fra festudvalget.

Vi har fået 5 nye medlemmer i vores grundejerforening. Disse fem er blevet budt velkommen med en lille hilsen og en flaske rødvin. Grunden til denne velkomst er, at jeg og bestyrelsen gerne vil informere om, at vi i vores grundejerforening værne om nærhed, ansvarlighed og forståelse og vi på tværs af generationer forsøger at opbygge et socialt netværk og kendskab til hinanden. Dette gøres  for derigennem at skabe tryghed for vores ældste og yngste medlemmer og ikke mindst for at i mødekomme personer, der ikke har et reelt ærinde i vores nærområde.

Jeg skal dog beklage, at ikke alle fik denne velkomst i umiddelbar tilknytning til tilflytningen, men det vil bestyrelsen tilstræbe sker i fremtiden nu hvor tinglysninger er tilgængeligt digitalt.

Vi har i bestyrelsen, den holdning, at vores forening ikke skal have unødvendige udgifter og ikke skal ligge inde med store summer. Vi forsøger at forvalte jeres kontingenter med økonomisk ansvarlighed, derfor skiftede vi i dec. vores snerydningskontrakt til en leverandør der var billigere og forhåbentlig  ligeså god som den tidligere. Jeg har været rundt i kvarteret de få gange vi i år har haft sne og har ikke set noget der kunne give anledning til kritik.

Med hensyn til vores økonomi, så vil Preben komme med en nærmere redegørelse og begrundelse for vores foreslåede kontingent stigning, på 50 kr.

Vi har også i den forgangne år fået vores egen hjemmeside på adr. www.fasanvang.dk. På hjemmesiden er der forskellige informationer om vores forening, herunder bestyrelsen og de enkelte medlemmer. Der er også mulighed for at stille spørgsmål, ligesom debat blandt jer medlemmer også er muligt. Endelig er der lagt billeder fra sommerfesten på hjemmesiden. Jeg kan kun anbefale at besøge og benytter hjemmesiden. Hvis nogen har ideer til hjemmesiden eller andet materiale så tag endelig kontakt til Brian Jørch, der er vores webmarster.

Sluttelig så skal bestyrelsens holdning til ting afspejle jeres holdning, derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi under kaffen, som anført i indkaldelsen, debattere hvad vi vil med vores grundejerforening og så samler vi sammen til sidst

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: